Konstitusion topar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmek baradaky kanunyň taslamasyny tassyklady

Konstitusion topar Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri girizmek baradaky kanunyň taslamasyny tassyklady

Çarşenbe güni Aşgabatda Konstitusion toparyň nobatdaky mejlisi wideomaslahat görnüşinde geçirildi. Ara alyp maslahatlaşmagyň esasy ugry Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen bagly boldy.

Duşuşyga Türkmenistanyň Prezidenti – Konstitusion toparyň başlygy ýolbaşçylyk etdi. Döwlet Baştutany giriş sözünde konstitusion özgertmeleriň häkimiýetiň wekilçilikli edaralaryny döwrebaplaşdyrmaga – kanun çykaryjy döwlet edarasynyň iki palataly gurluşyny döretmäge gönükdirilendigini aýtdy: Halk Maslahaty we Mejlis.
Bu meseleleri çözmek babatda ýurduň Esasy Kanunyna üýtgetmeleri we goşmaçalary girizmek bilen baglanyşykly teklipleri işläp taýýarlamak we umumylaşdyrmak boýunça Konstitusion topar döredildi. Raýatlaryň, syýasy partiýalaryň we jemgyýetçilik birleşikleriniň, ýerli häkimiýetleriň tekliplerini göz öňünde tutup, degişli Konstitusion kanunynyň taslamasy taýýarlanyldy we metbugatda çap edildi.
Geňeşiň şu mejlisinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň başlygy Ata Serdarow, Adalat ministri Begmyrat Muhammedow, Mejlisiň başlygy Gülşat Mämmedowa Konstitusion kanunynyň taslamasy boýunça ýerine ýetirilen işler barada habar berdiler.
Taslama laýyklykda, Esasy Kanundan bir madda aýrylýar, 3 sany täze madda goşulýar, şeýle hem 27 madda üýtgetmeler we goşmaçalar girizilýär. Şeýle hem bu işde halk tarapyndan uly goldaw berlendigi we täze iki palataly parlamente Türkmenistanyň Milli Geňeşi, onuň palatalaryna bolsa – Halk Maslahaty we Mejlis diýip at bermek teklibiniň gelip gowşandygy habar berildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow Konstitusion kanunynyň taslamasyny taýýarlamak işine gatnaşanlaryň hemmesine minnetdarlyk bildirdi we umuman aýdylanda, bu işi tamamlanan hasaplap boljakdygyny aýtdy.
Indi bu kanunyň taslamasy bütin ýurt boýunça Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisine gatnaşjak wekiller bilen bilelikde bu umumymilli foruma hödürlemek maksady bilen ýerlerde ara alnyp maslahatlaşylar. Makullanandan soň taslama Mejlisiň garamagyna iberiler.