“The Economist” neşiri dollaryň geljegi barada aýtdy

“The Economist” neşiri dollaryň geljegi barada aýtdy

Dollaryň dünýä boýunça agalygy ABŞ-nyň ählumumy liderligi ýaly ýene birnäçe ýyllap özüniň derejesini gorap saklar. Şeýle çaklamany «The Economist» britan neşiri öňe sürýär, muny riafan.ru ýetirýär.

Häzirki tomus Birleşen Ştatlaryň hem özi üçin, hem olaryň milli walýutasy üçin uly synag boldy. Iýulda dollar beýleki dünýä walýutalarynyň sebedine gatnaşykda 4%-den gowragyny ýitirdi. Hünärmenler altynyň bahasynyň we ýewronyň gymmatynyň ýokarlanandygyny hasaba almak bilen, soňky on ýylyň içinde munuň hümmetiň iň uly pese gaçyşydygyny belleýärler.
Wakalaryň bitewi toplumy dollaryň gymmatynyň gaçmagyna getirdi. Koronawirus pandemiýasynyň ýokary derejesi ABŞ-nyň ykdysadyýetine güýçli täsir etdi, jynsparazlygyň we tertipsizligiň netijeleri bu ýagdaýy has hem güýçlendirdi. Analitikleriň birnäçesi Ak öýüň dünýä ykdysady täsiriniň soňy gelýär diýip hasaplaýarlar. Aýratynam, barha köpelýän döwlet karzy we döwlet maşynynyň disfunksiýasy halkara bileleşigini amerikan walýutasynyň mundan soňky ygtybarlygyna şübhelenmäge getirýär.
Ýöne «The Economist» neşiriniň synçysy amerikan walýutasynyň agalyk edýän ýagdaýynyň tamamlanyp bilmegi Waşingtonyň öňki kuwwatyny ýitirjekdigini aňlatmaýar diýip hasaplaýar. Soňky on ýylyň dowamynda dollardan ätiýaçdaky walýuta derejesini aýyrmak ýeke gezek hem başartmandy. Bu, esasan, ABŞ-nyň beýlekileriň üstünden diňe bir ykdysady rüstemlige däl-de, eýsem Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň gerek bolan bitewi global ykdysadyýeti döretmekde herekete girizmäge çekinmeýän uly harby güýjüne eýe bolmagy bilen düşündirilýär.
Şeýlelik bilen, Ak öýüň ýolbaşçylygynda alnyp barylýan global söwdany täzeden gurmak işi eger-de ABŞ-nyň garşydaşlaryna dünýä arenasynda amerikanlar tarapyndan gurnalan tertibi ýumurmak başartmasa, dollaryň agalyk ediji ýagdaýyny birnäçe ýyl gorap saklap biler.
“Nikkei Asian Review” ýapon neşiriniň hünärmenleri işleriň häzirki ýagdaýyny seljerip, Russiýa we Hytaý dollary iki taraplaýyn hasap işlerinde barha az ulanmak bilen, “dollary ýitirýärler” diýen netijä geldiler.