«Barselonanyň» oýunçylary Hawini tälimçi edip bellemegi talap edýärler

«Barselonanyň» oýunçylary Hawini tälimçi edip bellemegi talap edýärler

«Barselonanyň» liderleri klubda düýpli özgertmeleri geçirmegi talap edýärler, bu barada As neşirine salgylanmak bilen sports.ru habar berýär.

Futbolistler «Bawariýadan» (2:8) ýeňilmekde özleriniň hem jogapkärçilik çekýändikleri bilen ylalaşýarlar, ýöne olar özlerini taktiki taýdan gowy taýýarlamadylar diýip hasaplaýarlar. Oýunçylar bu netijä «Barselonanyň» ýolbaşçylygyndaky tertipsizlik getirdi diýip hasaplaýarlar.
Futbolistler klubyň häzirki prezidenti Žozep Bartomeunyň ilkibada 2021-nji ýylyň tomsuna meýilleşdirilen prezident saýlawlaryny möhletinden öň gurnamagyny isleýärler.

«Atmosfera aşa dartgynly. 1-2 sany täze adamlary getirip, üýtgeşik transferi etmek bilen, ähli zady düzetmek mümkin däl. Bize gaýtadan «ýüklenmek» gerek» – diýip, katalon klubynyň ady agzalmadyk futbolistleriniň biri aýtdy.

Mundan başga-da, oýunçylar kluba topary jebisleşdirmäge we ruhlandyrmaga ukyply bolan, «Barselonany» bilýän tälimçi gerek diýip hasaplaýarlar. Olar şeýle tälimçi hökmünde toparyň ozalky ýarym goragçysy, häzir «Al-Sadda» ýolbaşçylyk edýän Hawini görýärler.
Belläp geçsek, katalon klubynyň resmi saýtynda Kike Setýeniň wezipesinden boşadylandygy barada habar berildi.