Türkmenistanyň Prezidenti meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygyna gaýtadan seretmegi tabşyrdy

Türkmenistanyň Prezidenti meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygyna gaýtadan seretmegi tabşyrdy

Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzda gurulýan desgalaryň ýagdaýyny seljermek hem-de şolarda işleriň barşyna gözegçiligi güýçlendirmek barada wise-premýer Ş.Durdylyýewe birnäçe anyk tabşyryklary berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän ýagdaýlar bilen baglylykda, ähli meýilleşdirilen desgalaryň gurluşygyna gaýtadan seretmegiň, şunda diňe ýaşaýyş-durmuş maksatly desgalary gurmagyň ileri tutulmagynyň möhümdigine ünsi çekdi.
 

Gurbanguly Berdimuhamedow geljek 2021-nji ýyl üçin gurluşyk maksatnamasyna düzediş girizip, maýa goýum maksatnamasyny taýýarlamagy tabşyrdy hem-de şunuň bilen baglylykda, gurluşyk senagatyny ösdürmäge uly üns berilmelidigini belledi.
Döwlet Baştutany gurluşyk toplumynyň talaplaryny doly üpjün eder ýaly, ähli önümçilik kuwwatlyklarynyň sazlaşykly ösdürilmelidigini nygtap, ýaşaýyş jaýlarynyň, şäherçeleriň, aýratyn-da, Ahal welaýatynyň dolandyryş merkeziniň gurluşygyny güýçlendirmegiň möhümdigini aýtdy.
Kynçylyklaryň bardygyna garamazdan, ýurdumyzyň içinde energetika halkasyny döretmek we Türkmenistan — Owganystan — Pakistan elektrik geçiriji ulgamyny gurmak boýunça işler dowam etdirilmelidir diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.
Döwlet Baştutany gurluşyk we senagat pudaklaryna köpräk maýa goýumlaryny çekmegiň möhümdigine ünsi çekip, bu ýagdaýlary seljermegi hem-de degişli netije çykarmagy wise-premýerden talap etdi.