Rus sanjymy koronawirusdan azyndan iki ýyllap goramaga ukyply

Rus sanjymy koronawirusdan azyndan iki ýyllap goramaga ukyply

Rus sanjymynyň koronawirusa garşy gorag aýratynlyklary kabul edileninden soň azyndan iki ýyllap dowam eder diýip, Russiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginiň akademik N.F. Gamaleýa adyndaky epidemiologiýa we mikrobiologiýa milli gözleg merkeziniň başlygy Aleksandr Ginsburg aýdýar. Bu barada TASS habar berýär.

"Waksinanyň täsiriniň dowamlylygy, goraýjy aýratynlyklary gysga wagt, alty aý ýa-da bir ýyl däl, azyndan iki ýyl dowam eder" - diýip, ol "Rossiýa-1" teleýaýlymynda "60 minut" gepleşiginde aýtdy.

Ondan öň Russiýa Federasiýasynyň Saglygy goraýyş ministrligi N.F. Gamaleýa adyndaky merkeziň işläp taýýarlamasy bilen dahylly wektor sanjymlaryny ulanmak tejribesi immunitetiň 2 ýyla çenli dowam edýändigini görkezýär diýip belläpdi.
Şeýle hem Ginsburg koronawirusa garşy rus sanjymynyň tankyt edilmegini bäsdeşlik bilen baglanyşdyrdy.

"Pikir ediň, eger-de rus sanjymy sebäpli anyk adamlar, anyk bir kompaniýalar milliardlarça dollar ýitirse, nähili herekete garaşýardyňyz? Men muny bolaýmaly zat haspalaýaryn. Hiç kim her ampulanyň, her çüýşäniň onlarça ýyl öňünden paýlaşylan bu erkin bazarynda goşmaça ampulalar we çüýşeler peýda bolar, belki-de, olar ýokary ähtimallyk bilen, Günbatar Ýewropanyň we Amerikanyň bazarynda peýda boljaklara garanyňda has gowy sarp ediji häsiýete eýe bolar öýtmändi. Bu - anyk bir pul üçin aç-açan göreş"-diýip, merkeziň başlygy belledi.

Şeýle hem Ginsburg bu sanjymyň doly howpsuzdygyny we kanunyň ähli kadalaryna laýyklykda hasaba alnandygyny aýtdy. Ginsburgyň aýtmagyna görä, ruslaryň koronawirusa garşy sanjymy beýleki ýurtlaryňkydan tapawutlanýar.

"Soňky önümimiz sanawda görkezilen ýurtlarda döredilýän önümlerden iki komponentli sanjymy bilen tapawutlanýar".

Ginsburgyň pikiriçe, sanjymlary döretmek üçin şeýle tehnologiýalar, hususan-da, Angliýada bar.

"30-njy martda meniň bilen işläp düzüjiler topary, ýedi adam töweregi bolup, bu sanjymy kabul etdik. Birinji sanjym edildi, üç hepde soň bolsa, garaşylyşy ýaly, ikinji sanjym edildi. Görşüňiz ýaly, olar diri, sagdyn we hatda eýýäm bäş aýdan soň hem olarda immunitetiň öz güýjündedigi we hakykatdan hem ýokary derejeli antikorlara laýyk gelýändigi barlandy. Bu bolsa COVID-19-yň islendik dozasyna garşy doly netijeliligi kepillendirýär. Şeýle bolmasa, ol (wirus - Red.) sanjym edilen adamyň bedenine - biziň bedenimize düşer. Biz institutda özümiz örtüksiz gezmek ýaly erkin alyp baryp bilýäris"-diýip, Ginsburg belledi.