Apple kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk milliarder boldy

Apple kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kuk milliarder boldy

Apple kompaniýasynyň ýolbaşçysy Tim Kukuň emlägi kompaniýanyň paýnamalarynyň ösmegi netijesinde $1 milliarddan geçdi. Bu barada Bloomberg agentligine salgylanyp, iz.ru ýetirýär.

Agentlik, onuň maglumatlary boýunça, amerikan korporasiýasynyň ýolbaşçysynyň eýeçilik edýän emlägini anyk getirenok. Ýöne geçen hepdede kompaniýanyň paýnamalarynyň bahasynyň Nýu-Ýork fond biržasynda tas 5% ýokarlanandygy bellenilýär. Kompaniýanyň kapitaly häzir $1,9 trilliondan geçýär.
Şeýle-de, Kukuň baýlygynyň açyk çeşmelerden alnan maglumatlaryň esasynda bahalandyrylandygy görkezilýär. Ýöne şunuň bilen birlikde, agentligiň hünärmenleri hakykatda Apple-iň ýolbaşçysynyň uly möçberde puly sarp etmeginiň mümkindigini göz öňünde tutup, onuň $1 milliarddan az bolup biljekdigini hem inkär etmeýärler.
Agentligiň maglumatlary boýunça, Kuk kompaniýanyň $375 milliona durýan 848 müň paýnamasyna (kagyzlaryň umumy sanyndan 0,02%) eýeçilik edýär. Kompaniýanyň paýnamalary ýylyň başyndan bäri 1,5 esse gymmatlady we anna gününde, 7-nji awgustda, söwdanyň jemi boýunça olaryň bahasy paýnama $444,45-e barabar boldy.
1-nji awgustda Apple kompaniýasynyň bazar kapitaly boýunça Saud Arabystanynyň Saudi Aramco döwlet nebit ägirdinden öňe geçendigi we dünýäniň iň gymmat kompaniýasy derejesini alandygy belli boldy. Üçünji çärýek boýunça maliýe hasabaty çykandan soň (ABŞ-da maliýe ýyly oktýabrdan sentýabra çenli dowam edýär) Apple-iň paýnamalary ýokary galdy we anna günündäki bazaryň jemi boýunça açylyş derejesinden 10,47 göterim ýokary görkeziji bilen ýapyldy. Amerikan kompaniýasynyň kapitaly 1,84 trillion dollara ýetdi.

Şeýle hem okap bilersiňiz: