ÝDÖB-niň Nou-hau akademiýasynyň platformasynda türkmen ulanyjylary üçin täze trening açyldy

ÝDÖB-niň Nou-hau akademiýasynyň platformasynda türkmen ulanyjylary üçin täze trening açyldy

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň web sahypasynyň habaryna görä, "Çökgünlige garşy dolandyryş: Siziň biznesiňizi maliýeleşdirmek" atly täze trening Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Nou-hau akademiýasynyň mugt okuw platformasynda elýeterli boldy.

Okuw moduly “Maliýe dolandyryşy” we “Üpjün ediji we müşderi dolandyryşy” atly iki treninge goşmaça guraldy we nagt pul akymlaryny çaklamak, biznesiň içinde we daşynda puly dolandyrmak, şeýle hem çökgünlik döwründe girdejili iş alyp barmak barada bilim bermäge gönükdirilendir.
Türkmenistanda bu başlangyç Ýewropa Bileleşigi tarapyndan maliýeleşdirilýär.
Täze modula girmek üçin hasaba alnan ulanyjylar esasy paneldäki “Açyk modullary görmek” düwmesinden peýdalanmaly we “III” bölüme - www.ebrdknowhowacademy.com bölümine çenli aşak düşmeli.
Entek platformada hasaba alynmadyk, ýöne okuwy başlamak isleýänler akademiýanyň web sahypasynda hasaba alynmaly:
kompýuterler / noutbuklar üçin: www.ebrdknowhowacademy.com.
jübi telefony üçin: "Go Learn" programmasyny ýükläp almaly we URL-ni www.ebrdknowhowacademy.com soralanda sazlamalar ekranyna goýmaly.
Tehniki kömek support-LMS@crownagents.co.uk salgysynda elýeterlidir.