Hindistanly işewür milliarderleriň reýtinginde Ilon Maskdan öňe geçdi

Hindistanly işewür milliarderleriň reýtinginde Ilon Maskdan öňe geçdi

Hindistanyň iň baý ýaşaýjysy Mukeş Ambani milliarderleriň reýtinginde SpaceX kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Maskdan öňe geçdi, gysga wagtyň içinde onuň baýlygy 2 milliard dollardan gowrak ýokarlandy diýip, News.ru habar berýär.

Billionaires Index ady bilen baý adamlaryň reýtingini alyp barýan Bloomberg agentliginde Ambaniniň maddy ýagdaýynyň ösüşi energetikada, nebit himiýasynda, ownuk söwdada we Hindistanyň beýleki birnäçe ykdysady pudaklarynda işlere eýeçilik edýän onuň gözegçiligindäki Reliance Industries holdinginiň paýnamalarynyň bahasynyň artmagy bilen bagly diýip düşündirýärler.
Gymmat kagyzlaryň bahasy London biržasynda 23-nji martdan bäri iki esseden gowrak ýokarlandy, ýagny 23-inden paýnama baha 54 dollara çenli boldy. Häzir Bloomberg Billionaires Index Ambaniniň baýlygyny 72,4 milliard dollar diýip bahalandyrýar.
Onuň SpaceX kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Maskdan we Google kompaniýasynyň esaslandyryjylary Sergeý Brinden hem-de Larri Peýjden öňe geçendigi bellenilýär. Baýlygy hasaplamakda öz usulyny ulanýan Forbes neşiriniň reýtinginde Ambani ýokarda agzalanlardan başga-da, Oracle kompaniýasyny esaslandyryjylaryň biri Larri Ellisona ýol berip, ýedinji setiri eýeledi. Forbes onuň baýlygyny 71,4 milliard dollar bilen bahalandyrdy.