Türkiýe koronawirusa garşy sanjymlarynyň birini adamlarda synag edip başlaýar

Türkiýe koronawirusa garşy sanjymlarynyň birini adamlarda synag edip başlaýar

Türkiýede lukmanlar COVID-19-a garşy on sany serişdäni we sekiz sanjymy taýýarlamagyň üstünde işleýärler. Bu barada Anadolu Ajansi agentliginiň ýetirmegine görä, ýurduň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan Türkiýäniň senagat dolandyryş institutynyň ýanynda Kämilleşdiriş merkeziniň (TÜBİTAK) açylyş dabarasyndaky çykyşynda aýtdy.

“Koronawirusa garşy iki sanjym haýwanlarda synaglardan üstünlikli geçdi – diýip, döwlet ýolbaşçysy aýdýar. — Olaryň biriniň adamlardaky kliniki synaglaryna rugsat berildi”.

Onuň aýtmagyna görä, täze görnüşli koronawirus ýokanjyna garşy hususy sanjymyny taýýarlaýan ýurtlaryň sanawynda Türkiýe üçünji orny eýeleýär.
Regnum agentliginiň habar bermegine görä, 8-nji awgustda Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahrettin Koja soňky gije-gündizde Türkiýede SARS-CoV-2 bilen kesellemegiň 1172 sany täze ýagdaýynyň ýüze çykandygyny habar berdi. Şeýle-de, Fahrettin Koja Ankaranyň sanjymy döretmek meselesi boýunça Moskwa we Pekin bilen hyzmatdaşlyk edýändigini aýtdy.
Belläp geçsek, RF-iň Saglygy goraýyş ministrligi Gamalei adyndaky merkeziň RF-iň Goranmak ministrligi bilen bilelikde taýýarlaýan sanjymynyň 12-nji awgustda bellige alynjakdygyny, onuň önümçiliginiň sentýabrda başlajakdygyny habar berdi.