Wengriýa Türkmenistandan gaz import etmek bilen gyzyklanýar

Wengriýa Türkmenistandan gaz import etmek bilen gyzyklanýar

Wengriýa, esasanam, «Günorta gaz geçelgesi» arkaly tebigy gazyň importy bilen gyzyklanýar we Türkmenistany bu babatda geljegi uly hyzmatdaş hasaplaýar diýip, Wengriýanyň Daşary işler we söwda ministrligi Trend agentligine mälim etdi.

Wengriýanyň Daşary işler ministrligi ýurtlaryň energiýa pudagynda hyzmatdaşlyk barada ozal hem gürleşendigini aýtdy.

«Wengriýanyň Daşary işler we daşary söwda ministri Piter Siýýartonyň 2019-njy ýylyň 20-nji maýynda Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde hem energiýa meselesine üns çekildi» - diýip, ministrlik belleýär. Mundan başga-da, ministrlik ýurtlaryň işjeň hyzmatdaşlyk edýän beýleki ugurlary barada-da durup geçdi.

Wengriýanyň Daşary işler ministrligi suw çeşmeleri baradaky ikitaraplaýyn pudagara şertnamanyň taslamasynyň häzirki wagtda barlag tapgyrynda durandygyny aýtdy. Şeýle hem ministrlik bu taslamanyň şu ugurda tejribe alyşmak üçin esas bolup hyzmat etjekdigini belleýär.

Ministrlik ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlygyň başga bir ugruna ýüzlenmek bilen, «Wengriýa oba hojalygy babatdaky hyzmatdaşlyga hem aýratyn üns berýär» - diýýär. Şunuň bilen baglylykda, ministrlik Wengriýanyň oba hojalygynyň eksport mümkinçilikleri barada nygtap, geljekde bolup biljek eksportlar üçin Wengriýanyň oba hojalyk önümlerine we olaryň hiline uly ynam bildirilýändigini aýtdy.
Mundan başga-da, «Günorta gaz geçelgesiniň» ÝB-iň ileri tutulýan taslamalarynyň biridigini we 10 milliard kub metr azerbaýjan gazynyň Hazar sebitinden Gruziýa we Türkiýe arkaly Ýewropa daşalmagyny üpjün edýändigini bellemek gerek.