Dünýäde milliarddan gowrak okuwçy pandemiýa sebäpli okuwsyz galdy — BMG-niň Baş sekretary

Dünýäde milliarddan gowrak okuwçy pandemiýa sebäpli okuwsyz galdy — BMG-niň Baş sekretary

Tutuş dünýäde okuwçylaryň milliarddan gowragy pandemiýanyň täsirleri netijesinde mekdepden galdy ýa-da okuwlaryny kadaly ýagdaýda dowam etdirip bilmediler diýip, BMG-niň Baş sekretary aýdýar. Bu barada Euronews habar berýär.

160 döwletde hökümet mekdepleri ýapmaly boldy diýip, Antoniu Guterriş Twitterdäki sahypasynda wideoýüzlenmede düşündirýär, 40 million çaga çagalar baglaryndan galdy.

“Sapaklaryň radionyň, telewideniýäniň kömegi bilen, internetde dowam etdirilýändigine, şeýle-de mugallymlaryň we ene-atalaryň ähli tagallalaryna garamazdan, köp okuwçylar elýetmez ýagdaýa düşdüler. Mümkinçiligi çäkli bolan okuwçylaryň, azlygyň we jemgyýetiň aşaky gatlagynyň wekilleriniň, öz ýurdundan göçürilen adamlaryň we bosgunlaryň, aýratyn sebitlerde ýaşaýanlaryň öz ýaşytdaşlaryndan gaty yza galmaklary mümkin” – diýip, Antoniu Guterriş aýdýar.

Üstesine-de, eger-de ösen ýurtlarda ýaramaz täsirleri uzak aralykdan bilimiň hasabyna az-kem kadalaşdyrmak başardan hem bolsa, ösüp barýan döwletlerde ýagdaý örän gynandyryjy diýip, ol sözüniň üstüne goşýar. Hatda ÝB-de, ÝUNESKO-nyň maglumatlary boýunça, okuw prosesiniň togtadylmagy sebäpli zyýan çekenleriň sany millionlar bilen hasaplanylýar: Beýik Britaniýada, Germaniýada we Fransiýada tas 15,5 million adam.

“Biz uly adamzat güýjüniň ýitmegine, onlarça ýylyň dowamynda ýetilen ösüşiň ýok bolmagyna we bar bolan deňsizligi berkitmäge getirip biljek nesil heläkçiligine sezewar bolduk” – diýip, BMG-niň Baş sekretary sözüni jemledi.