Beýrutda bolup geçen partlama zerarly aradan çykanlaryň sany 100-den geçdi

Beýrutda bolup geçen partlama zerarly aradan çykanlaryň sany 100-den geçdi

Liwanyň paýtagty Beýrutda bolup geçen partlama zerarly aradan çykanlaryň sany 100-den geçdi. Bu barada çarşenbe güni Sky News Arabia teleýaýlymy Gyzyl Hajyň liwan jemgyýetine salgylanyp habar berýär. Muny TASS ýetirýär.

Mundan öň, 78 adamyň aradan çykandygy barada habar berilýärdi. Teleýaýlymyň maglumatlaryna görä, zyýan çekenleriň sany 4 müňden geçdi.
Mundan başga-da, partlamada Birleşen Milletler Guramasynyň 48 işgäriniň zyýan çekendigi belli boldy. Bu barada BMG-niň Baş sekretarynyň resmi wekiliniň orunbasary Farhan Hak “Al-Jazira” telekanalyna habar berdi.

“Beýrutdaky partlamada BMG-niň 48 işgäri we olaryň maşgalalarynyň 27 agzasy ýaralandylar” – diýip, ol telekanala beren teswirinde aýtdy.

Belläp geçsek, sişenbe güni Liwanyň Harby deňiz güýçleriniň bazasynyň golaýynda Beýrutyň deňiz portunda uly partlama bolup geçdi. Partlama tolkuny netijesinde onlarça öýler, awtomobiller ýok edildi we ýumruldy. Paýtagt şäheriň etraplarynyň aglabasynyň aýnalary pytrady.
Ýerli häkimiýetiň berýän maglumatlaryna görä, gümrük gullugy tarapyndan 2015-nji ýylda ele salnyp, ammarda saklanylan 2,7 müň tonna ammiak selitrasy partlamanyň sebäbi bolup biler. Liwanda matam yglan edildi. Şähere iki hepdelik adatdan daşary ýagdaý girizildi.