Awstraliýada koronawirus bilen kesellemegiň 760 sany “düşnüksiz ýagdaýy” bellige alyndy

Awstraliýada koronawirus bilen kesellemegiň 760 sany “düşnüksiz ýagdaýy” bellige alyndy

Awstraliýanyň Wiktoriýa ştatynda keselleme hasabatynyň ösmegi bilen baglylykda, “howp” režimi yglan edildi – soňky gije-gündizde ol ýerde keseliň 671 sany täze ýagdaýy ýüze çykaryldy diýip, BBC News telekanaly habar berýär.

Ştatyň 4,5 mln ilatly paýtagty Melburnda 4-nji derejeli howpsuzlyk çäreleri girizildi, oňa laýyklykda, ýaşaýjylara diňe özleriniň ýaşaýan ýerinden 5 km aralykda iýmit önümlerini satyn almak zerurlygy bolanda ýa-da sport bilen meşgullanmak üçin öýlerinden çykmaga rugsat berilýär. Şeýle çäklendirmeler 6 hepdeden az hereket etmez. Ştatyň premýeri Deniel Endrýusyň aýtmagyna görä, lukmanlara olaryň “düşnüksiz ýagdaýlar” diýip atlandyrýan 760 adamda kesel zynjyryny yzarlamak başartmady, bu belli bir derejede girizilen çäreleriň berkligini hem düşündirýär.
Premýer öň girizilen karantin çäreleriň garaşylýan netijäni bermändigini belleýär. “Bize aýgytly hereket etmek gerek. Bu muny başdan sowmagyň ýeke-täk usuly” – diýip, Endrýus aýdýar.
Lukmanlar keseliň “düşnüksiz ýagdaýlarynyň” ýüze çykmagyndan aladalanýarlar, bu ýagdaýda täze kesellänleri ýokanjyň eýýäm bar bolan merkezlerine baglap bolmaýar ýa-da olaryň anyklanan koronawirusy ýaýradyjy bilen gatnaşygyny tassyklap bolmaýar.
Bu ýokanjyň ýaýramagynyň öňüni almagy belli bir derejede kynlaşdyrýar we hökümeti has berk çäklendirmeleri girizmäge mejbur edýär. Düşnüksiz ýagdaýlaryň ýa-da heniz hem keseliň zynjyryny ýüze çykarmak prosesinde ýerleşýänleriň ýarysyndan köpüsi Melburnyň ýaşaýjylaryna degişli.
7,5 mln ilatly Gonkongda hökümet tutuş ýazy berk karantin çäresini girizmezden geçirip bildi, ýöne iýulda ol ýerde hem kesel ýaýrawy bellige alyndy, onuň köp bölegi düşnüksiz gelip çykyşly.
Netijede, hökümet mekdeplerde wagtyndan öň tomus dynç alşyny yglan etmeli, barlary, fitnes-klublary we kenarýaka dynç alşyny ýapmaly, 4 adamdan köp bolup ýygnanyşmagy gadagan etmeli we jemgyýetçilik ýerlerine örtüksiz çykylmagyna jerime girizmeli boldy.
Uly pandemiýadan gaçan Ýaponiýada, Bloomberg Law neşiriniň maglumatlary boýunça, “düşnüksiz gelip çykyşly keselleme” ýagdaýlary iýun aýynyň ortasyndaky 19%-den bir aýyň içinde 51%-e çenli köpeldi. Ýöne hökümet berk çäreleri girizmän, diňe howpsuzlygy berjaý etmegi maslahat bermek bilen çäklenýär.