Bu ýyl pandemiýa sebäpli bary-ýogy 10 müň adam Haja gidip bildi

Bu ýyl pandemiýa sebäpli bary-ýogy 10 müň adam Haja gidip bildi

Koronawirus pandemiýasy sebäpli şu ýyl bary-ýogy 10 müň musulman Mekgä zyýarat etdi. 2019-njy ýylda bu bäş günlük Haj parzyny 2,5 million musulman ýerine ýetiripdi.

BBC agentliginiň habaryna görä, 2-nji awgust - ýekşenbe güni zyýaratçylaryň uly bolmadyk topary howpsuz aralygy saklamagyň talaplaryny berjaý edip, Mekgäniň Uly (Mukaddes) metjidiniň merkezinde ýerleşýän keramatly Käbäniň daşyndan aýlanyp, Haj zyýaratynyň soňky tapgyryny amala aşyrdy.
Saud Arabystanynyň patyşasy Salman ibn Abdul-Aziz Al Saudyň belleýşi ýaly, her bir musulman üçin möhüm bolan bu çäräniň geçirilmegi üçin ýerli häkimiýetler köp tagallalar etdi.

"Bu ýyl Haj zyýaraty häzirki kyn ýagdaýa garamazdan bu dessury ýerine ýetirmek üçin dürli ýurtlardan gelýänleriň az sanlysy bilen çäklendi" - diýip, 84 ýaşly hökümdar belleýär.

Howpsuzlyk çäreleriniň bir mysaly: Haj zyýaratynyň dessurlaryň biri bolan şeýtany daşlamak däbinde häkimiýetler zyýaratçylara zyýansyzlandyrylan daşly haltalary bermeli boldy. Bu daşlary, adatça, zyýaratçylaryň özleri ýygnaýardylar.
Şu ýyl Saud Arabystanynyň hökümeti Haja gelenlere ýaşaýyş jaýy, azyk we lukmançylyk hyzmatlary üçin çykdajylary çekmek bilen goldaw berdi.