Beýik Britaniýa koronawirusyň täzeden ýaýraýandygy sebäpli karantini gowşatmakdan boýun gaçyrdy

Beýik Britaniýa koronawirusyň täzeden ýaýraýandygy sebäpli karantini gowşatmakdan boýun gaçyrdy

Beýik Britaniýanyň premýer-ministri Boris Jonson Angliýada koronawirus ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygy bilen baglylykda karantin çäreleriniň dowamly gowşadylmagynyň bes edilýändigini aýtdy. Bu barada britan hökümetiniň ýolbaşçysy Twitterde görkezilen press-konferensiýanyň dowamynda habar berdi. Muny iz.ru ýetirýär.

“Men biziň kabul edýän çärelerimiziň köp adamlar üçin urgy boljakdygyny bilýärin... Men muňa örän gynanýaryn, ýöne biz töwekgelçilik edip bilmeýäris” – diýip, Jonson belleýär.

Çäklendirmeleri aýyrmagyň nobatdaky tapgyry 1-nji awgusta meýilleşdirilipdi. Ýagny, 1-nji awgustdan Beýik Britaniýada sport merkezlerini, boulingleri, kazinony, gözellik salonlaryny we käbir teatrlary açmak göz öňünde tutulypdy.
Jonsonyň aýtmagyna görä, koronawirus bilen göreşde ösüş bellige alynýar, ýöne hökümet ýagdaý ýaramazlaşanda aýgytly çäreleri kabul etmäge taýýar. Milli statistikanyň şu günki maglumatlar býurosy koronawirus ýaýrawynyň maýdan bäri güýçlenip başlandygyny görkezýär, biz bu maglumatlary inkär edip bilmeris” – diýip, ol aýdýar.
Jonson britaniýalylaryň koronawirus ýagdaýynyň ýaramazlaşýandygy sebäpli 8-nji awgustdan diňe bir ulaglarda ýa-da dükanlarda däl-de, eýsem, ähli jemgyýetçilik ýerlerinde maska dakynmalydyklaryny sözüniň üstüne goşdy.
Beýik Britaniýada COVID-19 bilen kesellänleriň sanynyň bir gije-gündizki ösüşi 846 adama barabar boldy, ýogalanlaryň sany 46 müňe golaýlady.
Iýulyň ortalarynda Jonson ýurduň şu ýyldaky Roždestwo baýramçylygyna çenli koronawirusdan doly saplanyp biljekdigine umyt bildirdi. Ýöne şu hepdede Jonson Ýewropa ýurtlarynda COVID-19 keseliniň ikinji tolkunynyň alamatlarynyň ýüze çykýandygy barada habar beripdi. Ol “çalt we aýgytly hereketleri” kabul etmegiň zerurdygyny aýtdy.