Türkmen Lideri lukmançylyk we şahsy goranyş serişdeleri iberendigi üçin Türkiýäniň Prezidentine minnetdarlyk bildirdi

Türkmen Lideri lukmançylyk we şahsy goranyş serişdeleri iberendigi üçin Türkiýäniň Prezidentine minnetdarlyk bildirdi

31-nji iýulda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşligiň barşynda taraplar türkmen-türk dost-doganlyk gatnaşyklarynyň häzirki wagtda täze many-mazmuna eýe bolýandygyny, bilelikdäki taslamalaryň amala aşyrylmagynyň bolsa bu gatnaşyklary has-da pugtalandyrmaga ýardam berýändigini kanagatlanma bilen bellediler.
Sebit we ählumumy gün tertibiniň wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaşmak bilen baglylykda, koronawirus pandemiýasy bilen bagly meselä deglip geçildi.
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiligini pandemiýa garşy göreşde doly goldaýandygyny nygtap, anyk netijeleri gazanmak üçin ähli ýurtlaryň tagallalarynyň birleşdirilmeginiň zerurdygyny aýtdy.
Şunuň bilen baglylykda, milli Liderimiz ýurdumyzyň bu ugurda täze usullary işläp taýýarlamakda giň hyzmatdaşlyga taýýardygyny tassyklady.
Söhbetdeşligiň dowamynda milli Liderimiz Rejep Taýyp Ärdogana döwletara gatnaşyklary pugtalandyrmaga aýratyn üns berýändigi we şahsy goşandy, şeýle hem ýurdumyza iberilen lukmançylyk we şahsy goranyş serişdeleri üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, biz muňa ýurtlarymyzyň arasyndaky mizemez dost-doganlygyň aýdyň nyşany hökmünde garaýarys.