Tramp pandemiýa sebäpli prezident saýlawlaryny yza süýşürmegi teklip etdi

Tramp pandemiýa sebäpli prezident saýlawlaryny yza süýşürmegi teklip etdi

ABŞ-nyň Prezidenti Donald Tramp penşenbe güni ýurtda koronawirusyň ýaýramagy bilen baglylykda saýlawlary yza süýşürmegi teklip etdi. Bu barada TASS habar berýär.

"Poçta arkaly ählumumy ses berişlik bilen (oňyn hasaplanylýan saýlaw býulleteni däl) 2020-nji ýyl (ABŞ saýlawlary - Red.belligi) taryhda iň şübheli we adalatsyz ýyl bolar. ABŞ üçin ullakan biabraýçylyk bolar. Adamlar dogry, ygtybarly we howpsuz ses berip bilýänçä saýlawlary yza süýşürmelimi?" - diýip, soňky wagtlar poçta arkaly ses bermegi tankyt edip gelýän Tramp Twitterde ýazdy.

Ýurtda elin ses bermek mümkinçiligi koronawirusyň giň ýaýramagy meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Federal we ýerli häkimiýetleriň maglumatlarynyň esasynda hasabat ýöredýän Jons Hopkins uniwersitetiniň maglumatlaryna görä, ABŞ-da 4,4 milliondan gowrak kesel ýokuşmasy ýüze çykaryldy, 150,7 müňden gowrak adam keseliň pidasy boldy.
28-nji iýulda ABŞ-nyň Baş prokurory William Barr Kongresiň diňlenişiginde ABŞ-nyň noýabr aýynda geçiriljek saýlawlarda poçta arkaly ses berişligiň saýlawyň netijeleriniň galplaşdyrylmagyna sebäp bolup biljekdigini aýtdy. Ondan prezidentiň saýlawlaryň geçiriljek senesini yza süýşürmäge hukugynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny soradylar. "Maňa ozal hiç haçan bu sorag berilmändi. Men bu sorag bilen baş prokuror hökmünde ýüzbe-ýüz bolup görmändim" - diýip, Barr jogap beripdi.