ABŞ-nyň internet-ägirtleriniň ýolbaşçylary mejlisde düzgün bozma bilen bagly edilen ätiýajyň dogrudygyny görkezdiler

ABŞ-nyň internet-ägirtleriniň ýolbaşçylary mejlisde düzgün bozma bilen bagly edilen ätiýajyň dogrudygyny görkezdiler

ABŞ-nyň Kongresiniň wekilçilikli Palatasynyň hukuk geňeşiniň monopoliýa garşy syýasat boýunça goşmaça komitetinde geçen çykyş amerikan kanun çykaryjylarynyň Amazon, Facebook, Apple we Google kompaniýalarynyň işinde düzgün bozulmalara ýol berilýändigi bilen baglylykda eden ätiýaçlarynyň dogrudygyny görkezdi. Bu barada goşmaça komitetiň başlygy Dewid Sisilini habar berdi diýip, ТАSS belleýär.

“Çykyşlarda şaýatlardan eşidenlerimiz biziň soňky ýylyň dowamynda toplan maglumatlarymyzyň dogrudygyny tassyklady” – diýip, Reuters agentligi Sisilininiň sözlerini getirýär. Onuň pikirine görä, bu kompaniýalaryň ýolbaşçylary kongresmenleriň soraglaryna jogap bermek bilen goşmaça komitetiň agzalarynda biynjalyklyk döredýän hereketlere ýol berýändiklerini boýun aldylar.
Çykyşdan öň Sisilini Amazon, Facebook, Apple we Google kompaniýalarynyň ABŞ-nyň bazarlarynda öňdebaryjy orun eýeleýändiklerinden hyýanatçylykly peýdalanyp biljekdiklerini aýtdy. Onuň aýtmagyna görä, mejlisiň maksady kompaniýalaryň “esasy roluny bahalandyrmakdan” ybarat. Sisilininiň bellemegine görä, olar maglumatlara we bazarlara elýeterliligi üpjün etmek gurşawynda-da uly täsire eýe. Bu kompaniýalarda “bu ygtyýarlykdan hyýanatçylykly peýdalanmaga mümkinçilik we sebäp bar” diýip, kongresmen belleýär.
Mejlis monopoliýa garşy işlere garamagyň çäklerinde geçirildi. Amazon, Facebook, Apple we Google kompaniýalarynyň ýolbaşçylary wideoaragatnaşyk boýunça bäş sagatdan gowrak wagtyň içinde kanun çykaryjylaryň soraglaryna jogap berdiler.
2019-njy ýylyň iýulynda amerikan hökümetiniň ady agzalan dört kompaniýa babatda monopoliýa garşy kanunlaryň bozulmagynyň ähtimallygyny barlamak üçin giň gerimli derňew işine başlamaga taýýarlanýandygy belli boldy. Reuters agentliginiň maglumatlary boýunça, derňew işiniň dowamynda wekilçilik Amazon we Facebook kompaniýalaryny gözegçilik astyna alan ABŞ-nyň Federal söwda komissiýasy bilen Apple we Google kompaniýalarynyň işi bilen meşgullanýan Adalat ministrliginiň arasynda paýlanylar. Şunuň bilen bir wagtda hususy derňew işine başlaýandygy barada ABŞ-nyň Kongresiniň wekilçilikli Palatasynda kanun çykaryjylar hem habar berdi.