Bill Geýts ABŞ-da koronawirus testiniň geçirilişini tankytlady

Bill Geýts ABŞ-da koronawirus testiniň geçirilişini tankytlady

Microsoft kompaniýasyny esaslandyryjy Bill Geýts CNBC telekanalyna beren interwýusynda ABŞ-da koronawirus üçin geçirilýän analizleriň netijeleri baradaky pikiri bilen paýlaşdy. Bu barada delovoe.tv habar berýär.

Amerikan telekeçisiniň pikiriçe, barlaglaryň köpüsi “wagty we serişdäni doly ýitirmek” bolup durýar. Geýts ABŞ-da COVID-19 üçin analiz tabşyrmak bilen netijeleri çykarmagyň aralygynyň ortaça iki gije-gündizden geçýändigini belleýär.
Bu pandemiýa fonunda ýerli barlaghanalara ýokary agramyň düşýändigi bilen düşündirilýär. Telekeçi şeýle ýagdaýda adamlaryň kesel barada has giç biljekdigine, munuň bolsa ýokanjyň ýaýramagyna ýardam etjekdigine ynanýar.

“Hiç kim netijesine üç ýa-da ýedi günden köp garaşmaly bolýan barlag üçin hatda $1 hem tölemeli däl” – diýip, Geýts belleýär. Iýunda Geýts sanjym arkaly adamzady çipleşdirmekde günälenmegine jogap berdi, ol “delillendirilmedik” teoriýalaryň ählisini ýalana çykardy. “Men hiç haçan mikroçiplere meňzeş haýsydyr bir zatlar bilen meşgullanmandym. Muny inkär etmek kyn, sebäbi bu örän akmaklyk we geň” – diýip, milliarder düşündirýär.