Google-iň işgärleri 2021-nji ýylyň iýulyna çenli öýlerinde işlärler

Google-iň işgärleri 2021-nji ýylyň iýulyna çenli öýlerinde işlärler

Google amerikan korporasiýasynyň işgärleri koronawirus pandemiýasy sebäpli 2021-nji ýylyň iýulyna çenli “uzak aralykdan” režiminde işlemegi dowam etdirerler. Bu barada “The Wall Street Journal” gazeti çeşmä salgylanmak bilen habar berýär. Muny ТАSS ýetirýär.

Gazetiň maglumatlary boýunça, kompaniýanyň baş müdiri Sundar Piçai geçen hepdede kompaniýanyň ýolbaşçylygynyň beýleki wekilleri bilen maslahatdan soň şeýle netijä geldi. Bellenilip geçilişi ýaly, ABŞ, Beýik Britaniýa, Hindistan, Braziliýa we beýleki ýurtlardaky baş ofislerde işleýän 200 müň işgäriň ählisi diýen ýaly öýlerinden işini dowam etdirerler. Kompaniýa koronawirus bilen keselleme ýagdaýynyň az bolan ýerindäki, ýagny Awstraliýadaky, Tailanddaky we Gresiýadaky ofislerini eýýäm bölekleýin ýagdaýda açdy.
Käbir işgärler “uzak aralykdan” režiminiň uzaldylandygy barada habar aldylar diýip, gazet belleýär. Işgärler üçin resmi bildirişiň şu gün edilmegi mümkin. Eger-de şeýle edilse, onda korporasiýa uzak aralykdan işlemek režimini şeýle möhlete uzaldan ilkinji uly IT-ägirdi bolar. Öň, Google işgärleri ofise 2021-nji ýylyň ýanwarynda gaýtarmagy meýilleşdirýärdi.
“The Wall Street Journal” gazetiniň çeşmeleriniň maglumatlary boýunça, Sundar Piçai koronawirus pandemiýasy bilen bagly meseleler bilen işjeň gyzyklanýar we ýanwardan bäri degişli barlag edebiýatlaryny öwrenýär.
Federal we ýerli hökümetleriň maglumatlary esasynda hasap çykarýan Jons Hopkins uniwersitetiniň maglumatlary boýunça, ABŞ hem koronawirus bilen kesellänleriň sany, hem ýogalanlaryň sany boýunça döwletleriň arasynda liderlik edýär, ýurtda 4,2 mln kesel ýagdaýy we 146,9 müň ölüm ýüze çykaryldy.
Öň, Amazon amerikan korporasiýasy özüniň işgärleri üçin “uzak aralykdan işlemek” režimini koronawirus pandemiýasy sebäpli 8-nji ýanwara çenli uzaldandygyny habar berdi. Ýöne olara “sanitar” howpsuzlygyň ähli şertleriniň üpjün edilen ofislerinde işlemek hem hödürlenilýär. Muňa garamazdan, öýünden netijeli iş alyp barýan işgärlere ofise gelmekden saklanmak maslahat berilýär.