Türkmenistan we Bahreýn täze görnüşli koronawirus ýokanjy bilen bagly meseleleri maslahatlaşdylar

Türkmenistan we Bahreýn täze görnüşli koronawirus ýokanjy bilen bagly meseleleri maslahatlaşdylar

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Bahreýniň Patyşasy Hamad Bin Isa Al Halifanyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Onuň dowamynda taraplar özara gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmäge ygrarlydygyny tassyklap, ozal gazanylan ylalaşyklaryň çäklerinde we söwda-ykdysady pudagynda bolşy ýaly, medeni-ynsanperwerlik ugurlarynda özara gatnaşyklary giňeltmegiň geljekki ugurlaryny nazara alyp, onuň anyk ugurlaryny kesgitlediler.
Söhbetdeşligiň dowamynda döwlet Baştutany we Bahreýniň Patyşasy sebitleýin we halkara meseleleriniň möhüm ugurlary boýunça pikir alyşdylar. Şunuň bilen baglylykda, geografiki taýdan uly giňişligi gurşap alan we köp döwletleriň hem-de halklaryň durmuşyna oňaýsyz täsir ýetirýän täze görnüşli koronawirus ýokanjy bilen baglanyşykly meselelere deglip geçildi.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, Türkmenistan COVID-19 ýokanjyna garşy göreşde dünýä bileleşiginiň tagallalaryna hemmetaraplaýyn goldaw berýär. Ýurdumyz howply wehime garşy üstünlikli göreşmek üçin ylalaşykly wezipeleriň taýýarlanmagyna gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygynyň işjeňleşdirmeginiň tarapdary bolup durýar.
Hoşlaşanlarynda Gurbanguly Berdimuhamedow we Hamad Bin Isa Al Halifa birek-birege Gurban baýramy mynasybetli hoşniýetli arzuwlaryny aýtdylar we iki ýurduň halklaryna parahatçylyk, abadançylyk hem-de rowaçlyk arzuw etdiler.