Braziliýanyň Prezidenti koronawirusdan saplandy

Braziliýanyň Prezidenti koronawirusdan saplandy

Braziliýanyň Prezidenti Žair Bolsonaru SARS-CoV-2 koronawirus üçin barlag tabşyrdy we otrisatel netijäni aldy. Bu barada ol öz Twitter sahypasynda habar berdi. Muny lenta.ru ýetirýär.

“SARS-CoV-2 üçin PZR barlagyň netijesi otrisatel çykdy. Hemmäňize gowy gün arzuw edýärin” – diýip, Bolsonaru belleýär.
Braziliýanyň Prezidenti wirus bilen keselländigini birinji gezek 7-nji iýulda habar berdi. Şonda ol özünde keseliň ilkinji alamatlaryny ýüze çykardy. Döwlet ýolbaşçysy tarapyndan tabşyrylan koronawirus üçin ähli barlaglar şu wagta çenli onda wirusyň bardygyny delillendirýärdi.
18-nji iýunda professor Elder Nakaýa Braziliýada koronawirus bilen kesellemegiň täze ýagdaýlarynyň sanynyň çalt ösüşiniň sebäbini düşündirdi. Olaryň biri hökmünde ol ilkibaşda ýokanjyň bardygyny inkär eden, soňra COVID-19 bilen göreş üçin düýpli çäreleri girizmegi islemedik Bolsonarunyň syýasatyny atlandyrdy. Şeýle-de, döwlet ýolbaşçysy ştatlarda koronawirus ýokanjynyň ýaýrawy bilen göreşmek üçin söwdany we hyzmatlary çäklendirýän ýagdaýlary hem işjeň tankytlaýar.
Braziliýa COVID-19 bilen kesellänleriň sany boýunça ikinji orunda ýerleşýär. Ýurtda 2,2 milliondan gowrak kesel ýagdaýy bellige alyndy, olardan 1,7 million adam sagaldy, 85 müň adam ýogaldy.