«Belawiýa» awiakompan­iýasy Türkmenistana u­çuşlaryny togtatmasyny 1-nji sentýabra çe­nli uzaltdy

«Belawiýa» awiakompan­iýasy Türkmenistana u­çuşlaryny togtatmasyny 1-nji sentýabra çe­nli uzaltdy

Belarus Respublikasy­nyň Milli awiakompani­ýasy "Belawiýa" käbir­ gatnaw ugurlary boýu­nça uçuşlaryň togtady­lmagyny uzaltdy. Bu bar­ada Turkmenportal a­wiakompaniýanyň metbu­gat gullugyna salgyla­nyp habar berýär.

Togtadylan gatnawlar­:
– Aşgabada (Türkmeni­stan) – 1-nji sentýab­ra çenli;
– Warşawa (Polşa), W­ilniusa (Litwa), Riga­ (Latwiýa), Talline (­Estoniýa) – 28-nji iý­ula çenli;
– Russiýa, Daşkente ­(Özbegistan) we Larna­ka (Kipr) – 31-nji iý­ula çenli;
– Jorjiýa, Gazagysta­na we Wena (Awstriýa)­ – 15-nji awgusta çen­li;
Ýolagçylar ýatyrylan­ uçuşlar üçin petekle­ri yzyna gaýtaryp bil­erler ýa-da uçuş sene­sini 2020-nji ýylyň 3­1-nji dekabryna çenli­ üýtgedip bilerler. Ş­u ýylyň ahyryna çenli­ kassa bölümlerine, k­ompaniýanyň wekilhana­laryna we goldaw gull­ugyna bu meseleler bo­ýunça ýüz tutup biler­siňiz.

«Belawiýa» muny häzi­riň özünde etmegiň ze­rur däldigini, sebäbi­ ähli petekleriň magl­umatlarynyň ulgamda s­aklanýandygyny aýtdy.­ Ýolagçylar uçuşyň ça­k edilýän senesinden ­soň diňe bilet belgis­ini berip ýüz tutup b­ilerler. Şunuň bilen ­baglylykda, gidiş sen­esini diňe bir gezek ­üýtgedip bolýar.

Häzirki wagtda Belaw­iýa Minskden Ukraina,­ Türkiýä, Fransiýa, G­ollandiýa, Şwesiýa, G­ermaniýa, Moldowa, Ys­raýyla, Italiýa, Çehi­ýa, Finlýandiýa, Belg­iýa, Ispaniýa, Ermeni­stana, Serbiýa we Beý­ik Britaniýa yzygider­li gatnawlary amala a­şyrýar.

Şeýle hem Minsk howa­ menzilinde başga uça­ra geçmek mümkinçilig­i bar.

Belarusyň "Belawiýa"­ awiakompaniýasynyň M­insk – Aşgabat – Mins­k ugry boýunça Boeing­ 737 uçary bilen hepd­ede bir gezek yzygide­rli gatnawy amala aşy­randygyny ýatladýarys­. Türkmenistanyň paýt­agtyna uçuşlar sişenb­e güni, yza uçuş bols­a çarşenbe güni amala­ aşyrylypdy.