Roý Jons Maýk Taýson bilen göreşmäge razylyk berdi

Roý Jons Maýk Taýson bilen göreşmäge razylyk berdi

Boks boýunça bäş agram derejede dünýä çempiony Roý Jons Jr. agyr agramda absolýut dünýä çempiony Maýk Taýson bilen söweşmäge razy boldy. Bu barada Sport Express habar berýär.

«Hawa, Maýk hakykatdan hem rowaýat. Onuň bilen ringe çykmak teklibini alanyňdan soň ýüz döndermek akmaklyk bolar. Men gaýdyp söweşmekçi däldim, ýöne Maýk Taýsonyň hatyrasyna kadadan çykmaga razy. Bu meniň üçin ret edip bolmajak mümkinçilik. Ol özi bilen ringe çykmak isleýänleriň arasyndan meni saýlady. Şeýdensoň, men nädip ýok diýip bilerin» – diýdi.

Maýk Taýson bilen Roý Jonsyň 2020-nji ýylda söweşjekdigi baradaky maglumatlar sişenbe güni peýda boldy. Söweşiň sentýabr aýynda ABŞ-da geçiriljekdigi, onuň sekiz tapgyrdan ybarat boljakdygy, şeýle hem agram kategoriýasynyň entek kesgitlenmändigi habar berildi.
Aprel aýynyň ahyrynda Taýson ringe dolanmak isleýändigini aýtdy. 54 ýaşly amerikaly boksçynyň hasabynda 50 ýeňiş (44 nokaut bilen), alty ýeňliş bar, iki söweş bolsa hasaba alynmady. Onuň soňky söweşi 2005-nji ýylyň 11-nji iýunynda bolup geçdi, şonda ol irlandiýaly Kewin MakBraýddan ýeňlipdi.
50 ýaşly Roý Jons 2018-nji ýylda karýerasyny tamamlady, ol 66 gezek ýeňiş gazandy (47 nokaut bilen) we 9 gezek ýeňildi.