Koronawirusyň täsirlerinden has ýeňil baş alyp çykýan ýurt atlandyryldy

Koronawirusyň täsirlerinden has ýeňil baş alyp çykýan ýurt atlandyryldy

Germaniýanyň ykdysadyýeti pandemiýadan soň gülläp başlar, ýurt özüniň güýçli taraplaryny görkezdi we ol Hytaýdan hem-de ABŞ-dan tapawutlylykda koronawirusdan üstün çykyp biler. Bu barada The New York Times neşirine salgylanyp, lenta.ru ýazýar.

ABŞ we Hytaý aşa köp bergi etdiler, Germaniýanyň bolsa karzy köp däl. Dünýä söwdasynyň pese düşýän döwründe nemes eksportynyň goraglylygyna bilermenler ýokary baha berdiler. Germaniýanyň işgärleriniň aglabasy döwletiň doly däl iş wagty syýasaty netijesinde öz iş orunlaryny we zähmet haklaryny saklap galdylar — kompaniýalar doly däl iş güni bilen iş orunlaryny saklaýandyklary üçin töleg alýarlar. Ýurtda işsizlik bary-ýogy 6%-e barabar.
Germaniýa çökgünlik döwrüne döwlet býujetinde girdeji bölegini artmagy bilen girdi. Hökümet maşgalalara göni töleg ibermegi, salgytlary azaltmagy, işewürlik üçin karz bermegi başardy, berlen kömegiň umumy möçberi jemi içerki önümiň 55 göterimine barabar boldy. Ýurt goňşy Ýewropa döwletlerine hem maliýe kömegini bermäge razylaşdy. Köp sanly beýleki ýurtlardan tapawutlylykda, Germaniýa ähli çökgünlik hadysalaryndan baş çykarmaga ukyply diýip, neşir belleýär.
Ýurduň JIÖ-niň pandemiýanyň ýüze çykaran netijeleri sebäpli 2020-nji ýylda 6,3% kemelmegine garaşylýar. Birinji çärýekde ykdysadyýet 2019-njy ýylyň soňky üç aýy bilen deňeşdirilende 2,2 göterim pese gaçdy.
Şeýle-de, pandemiýanyň gaty zyýan ýetirmejek beýleki ýurtlary hem bellenilip geçildi. Ykdysadyýetçileriň pikiriçe, bu hökümeti irki tapgyrlarda koronawirusyň ýaýramagyny basyp ýatyran Wýetnam hem-de ýolbaşçylygy birnäçe ýyllaryň dowamynda ýurduň daşky maliýe basyşlaryndan goragy üçin çäreleri kabul eden Russiýa.