W.Putin “Baky polkuň” dabaraly ýörişini 2021-nji ýyla geçirmäge razy boldy

W.Putin “Baky polkuň” dabaraly ýörişini 2021-nji ýyla geçirmäge razy boldy

RF-niň Prezidenti Wladimir Putin “Baky polkuň” guramaçylarynyň ýörişi indiki ýyla geçirmek baradaky pikirini dogry hasaplaýar.

“Biz (aksiýany şu ýylda geçirmek) islemesek hem, çäräni indiki ýyla geçirmeli bolýar” – diýip, döwlet ýolbaşçysy Kerçde “Zaliw” gämi gurluşygy kärhanasynyň işgärleri bilen gürrüňdeşliginde aýtdy. Bu barada tass.ru habar berýär.
W.Putin “Baky polkuň” “dabaraly ýagdaýda, ýokary derejeli, ajaýyp” geçjekdigine söz berdi. Prezident, öň däp boýunça 9-njy maýda geçýän çäräni HDF-iň (Harby-deňiz floty) Gününiň bellenilýän we ýörişiň geçirilýän güni bolan 26-njy iýula geçirmegi teklip edendigini ýatlap geçdi.

“Men ahyryna çenli hünärmenler, alymlar bilen maslahatlaşdym, Piterde ýörişde bolmak we Gyzyl meýdança uçmaga ýetişmek üçin gün tertibimi hem düzdüm” – diýip, döwlet ýolbaşçysy aýdýar. Ýöne, onuň aýtmagyna görä, hünärmenler şeýle köpçülikleýin hereketi iýulda geçirmegi maslahat bermeýärler.
W.Putin “Baky polk” geçirilende sosial aradaşlygy berjaý edip bolmajakdygyna ünsi çekdi. “Şeýle görnüşli çäreleriň ähli manysy rus halkynyň biziň atalarymyzyň, babalarymyzyň ýadygärliginiň öňünde jebisligi görkezmeginde jemlenýär” – diýip, Prezident belleýär. Geçen hepdede “Baky polk” hereketiniň guramaçylary dabaraly ýörişi koronawirus bilen bagly sanitar-epidemiologik ýagdaý sebäpli 2021-nji ýyla geçirmeli diýen karara geldiler.