BMG baý ýurtlary pandemiýa garşy göreş üçin serişde bölüp bermäge çagyrdy

BMG baý ýurtlary pandemiýa garşy göreş üçin serişde bölüp bermäge çagyrdy

Dünýäniň baý ýurtlarynyň ýigrimiligine girýän döwletler pandemiýa bilen göreşe 10,3 milliard dollar bölüp bermeli. Bu 63 ýurtdaky meselelerden baş çykarmaga kömek eder diýip, BMG-niň ynsanperwer meseleleri boýunça baş kätibiniň orunbasary Mark Loukok belleýär. Bu barada ko.ru habar berýär.

Onuň aýtmagyna görä, köp sanly ösüp barýan ýurtlar kyn ýagdaýa düşdüler, ýylyň ahyryna çenli bolsa garyplygyň çäginde 265 million adam bolup biler. “Bu meseläni baý ýurtlaryň serişdeleriniň we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetiniň we hökümeti däl guramalaryň, Gyzyl Haç guramasynyň hereketleriniň, BMG edaralarynyň agzalarynyň, halkara maliýe institutlaryň paýdarlarynyň täze pikirleriniň hasabyna çözmek bolar” – diýip, Loukok aýdýar.
BMG-niň wekili dünýäniň garyp ýurtlarynyň 10%-ine hemaýat etmek üçin 90 milliard dollaryň gerekdigini sözüniň üstüne goşdy. Bu olary ykdysadyýetde we saglygy goraýyş ulgamynda nobatdaky çökgünlikden halas etmäge ýeterlik bolar. Bu pul köp ýaly bolup biler diýip, Loukok belleýär, ýöne ol baý ýurtlaryň hususy ykdysadyýetini goldamak üçin girizen çäreler toplumynyň 1%-ini hem tutmaýar.
Umuman, BMG-niň baş kätibiniň orunbasary ösen ýurtlaryň hereketinden nägile boldy. “Baý ýurtlaryň hereketi häzire çenli barabar däldi we örän ätiýaçsyz boldy” – diýip, ol aýdýar.
“Eger-de biz häzir taýýarlyk görüp başlamasak, onda adamzat betbagtçylygynyň bitewi tapgyry bilen çaknyşarys”.
Sözüniň soňunda Loukok 12-nji iýula çenli pandemiýa bilen göreşe bary-ýogy 1,6 milliard dollar bölüp berendiklerini belledi.
Täze görnüşli koronawirus pandemiýasy bilen bagly ýitileşen beýleki meseleleriň arasynda Loukok bilime elýeterliligiň çäklidigini hem-de bosgunlaryň sanynyň artmagyny atlandyrdy.