Maskyň, Geýtsiň we Bezosyň akkauntlary döwlenden soň, Twitteriň paýnamalary pese gaçdy

Maskyň, Geýtsiň we Bezosyň akkauntlary döwlenden soň, Twitteriň paýnamalary pese gaçdy

Twitteriň paýnamalary SpaceX kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Maskyň, Microsofty esaslandyryjy Bill Geýtsiň we Amazon kompaniýasynyň baş müdiri Jeff Bezosyň jemgyýetçilik torundaky akkauntlaryna döwlüp girilenden soň pese gaçdy. Gymmatly kagyzlar bäş göterimden gowrak arzanlady, muny söwda maglumatlary delillendirýär. Bu barada lenta.ru habar berýär.

Söwdanyň dowamynda paýnamalaryň bahasy olaryň her biriniň 33,8 dollara çenli peselmegine getirdi. Bill Geýtsiň, Ilon Maskyň, Barak Obamanyň, Jeff Bezosyň, Maýkl Blumbergiň, repçi Kanýe Uestiň we beýleki müňlerçe ulanyjynyň akkauntlaryna döwüp girme 16-njy iýula geçilýän gijede bolup geçdi. Jenaýatçylar olaryň adyndan ulanyjylara habar iberdiler we belli bir gapjyga bitkoinleri ibermegi teklip etdiler hem-de deregine puly iki esse gaýtaryp bermäge wada berdiler. Profillerde puly bitkoin-hasaba geçirmegi haýyş edýän birmeňzeş ýazgylar peýda boldy. Habarlar dessine aýrylýardy, ýöne Twitteri ulanyjylar serişdeleri aldawçylaryň gapjygyna ibermäge ýetişipdiler. Şeýle hadysanyň jemgyýetçilik torunyň işgärlerinden biriniň gatnaşmagynda bolup geçendigi anyklanyldy.
Häzirki wagtda derňew işi alnyp barylýar. Aldawçylaryň bitkoinde $100 müň töweregi gazanyp ýetişendikleri hem anyklanyldy. Twitter jemgyýetçilik tory akkauntlaryň bir bölegi üçin habar ýazmak we paroly açmak mümkinçiligini wagtlaýyn öçürdi. Akkauntlara döwüp girme hadysasy jemgyýetçilik torunyň taryhynda Twitteriň ulanyjylaryna kiberhüjümiň iň uly täsiri boldy. Meşhur akkauntlaryň birinji köpçülikleýin döwülmesi 2009-njy ýylda bolup geçdi, şonda ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Barak Obama hem Twittere hüjümiň pidasy boldy. Donald Trampyň akkaunty 2015-nji ýylda, onuň ABŞ-nyň prezidenti edilip saýlanmazyndan öň döwüldi.