Türkmenistanyň serhetýaka etraplaryna awiasiýa arkaly zyýansyzlandyryjylar sepilýär

Türkmenistanyň serhetýaka etraplaryna awiasiýa arkaly zyýansyzlandyryjylar sepilýär

Ýeňil motorly An-2 uçarlary Balkan sebitiniň serhetýaka etraplarynda we Türkmenbaşy we Balkanabat şäherlerinde howadan zyýansyzlandyryjy serişde sepýärler diýip, ORIENT habar berýär.

Sepmek işi iki dürli belentlikde amala aşyrylýar. Birinji belentlik - 20 metr. Beýle belentlikde uçarlar köp ilatly ýerlerde daş-töweregi we gara ýollary zyýansyzlandyrmak üçin hlor ergini bilen aerozol garyndysynyň yzyny galdyryp uçýarlar.
Ikinji belentlik - 50-60 metr. Biplanlar bu belentlikde howadaky patogenleri ýok etmek üçin zyýansyzlandyryjy serişde sepýärler.
Instruktor-uçarmanlarynyň biri, ähli işleriň alymlaryň maslahatlaryna we adam saglygy we daşky gurşaw üçin zyýansyzlandyryjy serişdeleri ulanmagyň howpsuzlyk talaplaryna berk esaslanýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň Raýat awiasiýasy administrasiýasy tarapyndan tassyklanylyşy ýaly, oba hojalygynyň uçarlaryny ulanmak bilen şuňa meňzeş zyýansylandyryş çäreleri ýurduň beýleki sebitlerinde - Mary we Lebap welaýatlarynyň serhetýaka sebitlerinde geçirildi we bu ýene-de dowam etdiriler.
Kiçijik uçarlardan başga-da, zyýansyzlandyryş enjamlary bolan ýolsuz ýerlerden geçip bilýän ulaglar ýerli zyýansyzlandyryş işlerine gatnaşýarlar.
Mälim bolşy ýaly, alymlar bakteriýalaryň we wiruslaryň tozan bilen uzak aralyklara ýaýrap biljekdigini ýüze çykardylar. Patogenler howadaky ownuk, has ýeňil organiki bölejiklere ýapyşýarlar, bu bolsa olara atmosferada has uzak galmaga mümkinçilik berýär. Diýmek, kiçi uçarlaryň kömegi bilen howadan mümkin bolan wiruslary ýok etmek adam ömrüni we saglygyny howpdan goramak boýunça iňňän esasly çäredir.