Kaliforniýa koronawirus sebäpli karantin çärelerini güýçlendirdi

Kaliforniýa koronawirus sebäpli karantin çärelerini güýçlendirdi

Her günde uly möçberde SARS-CoV-2 koronawirus bilen kesellemegiň täze ýagdaýynyň ýüze çykarylýan ýeri bolan Kaliforniýanyň gubernatory ýokanjyň ýaýrawynyň öňüni almak boýunça çäreleri ýene-de güýçlendirýär.
Esasanam, ştatyň territoriýasynda ybadathanalara, barlara, restoranlara, kinoteatrlara, muzeýlere we haýwanat baglaryna barmaklyk gadagan edilýär. Şeýle-de, sport zallary hem-de dellekhanalar ýapylar. Bu barada sebitiň ýolbaşçysy Gewin Nýusoma salgylanmak bilen TASS habar berýär. Muny rg.ru ýetirýär.

Ýagdaýlar Arizonda, Floridada hem-de Tehasda-da oňyn däl. Ol ýerde ýerli hökümetler öň başlanan sanitar çäklendirmeleri gowşatmak boýunça hereketi sakladylar. Diňe başlangyç tapgyrda ABŞ-da pandemiýanyň merkezi bolan Nýu-Ýork ştaty bu ýagdaýdan biraz daşarda. Ol ýerde birnäçe aýyň içinde birinji gezek bir gije-gündizde ýekeje-de ölüm ýagdaýy bolmady. Ýöne Kaliforniýada bolsa eýýäm ýedinji gün yzygider bir günde ortaça 8,5 müň täze keselli bellige alynýar.
Şol bir wagtda Amerikada keselleme hadysasynyň täze ösüşi mekdep meselesi boýunça çekişmeleri güýçlendirýär. Los-Anjelesiň we San-Diegonyň mekdep okruglary sentýabrda okuwçylar üçin gapylaryny açmajakdyklaryny birinji bolup habar berdiler. Nýu-Ýork ştatynyň gubernatory Endrýu Kuomo mekdep boýunça karar kabul ediler ýaly formula hödürledi, ýagny mekdepleri eger-de olaryň ýerleşýän etrabynda keselleme hadysasynyň ortaça derejesi iki hepdäniň içinde 5 göterimden ýokary geçmese açarlar. Birnäçe okruglar bilimiň garyşyk ulgamyny peýdalanmak mümkinçiligini gözden geçirýärler. Meselem, Sietlde çagalar synp otaglarynda hepdede bir ýa-da iki gezek meşgullanarlar, galan wagtlary öýden.
Prezident Donald Tramp okuw işini 1-nji sentýabrdan dikeltmegi talap edýär. Ol hem-de bilim ministri Betsi Dewos muny etmedik okuw jaýlaryny federal maliýeleşdirilmesinden aýyrjakdyklary bilen gorkuzdylar.