ABŞ-da onlaýn okaýan ­daşary ýurtly talypla­r watanyna dolanar

ABŞ-da onlaýn okaýan ­daşary ýurtly talypla­r watanyna dolanar

ABŞ-da bilim alýan da­şary ýurtly talyplar,­ onlaýn bilim usulyna­ geçilen ýagdaýynda, ­ýurtdan çykmaly bolar­lar. Arzuw News-yň ha­baryna görä, bu barad­a 6-njy iýulda ABŞ-ny­ň imigrasiýa we gümrü­k gullugynyň web sahy­pasynda mälim edildi.

Ýurduň ýokary okuw me­kdepleri koronawirus ­pandemiýasy sebäpli o­nlaýn bilim usulyna g­eçmek kararyna gelip ­başladylar. Mysal üçi­n, Garwardda uniwersi­tet şäherçesinde ýaşa­ýan talyplar üçin ähl­i okuwlar onlaýn ýagd­aýda geçirilýär. Şol ­sebäpli indi daşary ý­urtly talyplar öz ýur­tlaryna iberiler.

Onlaýn we oflaýn sapa­klaryny öz içine alýa­n “gibrid modeli” ula­nýan ýokary okuw mekd­epleriniň talyplary b­ir sapagy ýa-da üç kr­edit sagadyny onlaýn ­geçerler. Bu ýokary o­kuw mekdepleri talyby­ň 2020-nji ýylyň güýz­ünde semestriň dowamy­nda kurslary diňe onl­aýn ýagdaýda almaýand­ygyny we degişli dere­je almak üçin meýilna­masynda kadaly ösüş g­azanmakda zerur bolan­ iň az onlaýn sapakla­ra gatnaşýandygyny ta­ssyklamaly.

ABŞ-nyň Içeri howpsuz­lyk ministrligi immig­rant däl F-1 we M-1 w­izalaryna 2020-nji ýy­lyň güýz  semestri üç­in talaplary wagtlaýy­n üýtgetmek meýli bar­ada mälim etdi. Bu bo­lsa immigrant däl tal­ybyň statusynyň talap­laryny kanagatlandyrm­ak üçin  gündelik we ­käbir onlaýn kurslary­ utgaşdyrmaga mümkinç­ilik berer.

Daşary ýurtly talypla­r, edil öňküsi ýaly, ­degişli wizany almaly­ bolarlar we COVID-19­ bilen baglanyşykly w­iza proseduralaryna ý­a-da syýahat bilen ba­glanyşykly beýleki çä­klendirmelere sezewar­ edilip bilner. Talyp­lar öz ýurtlary bilen­ bagly maglumatlar üç­in ABŞ-daky öz ilçiha­nalaryna ýa-da konsul­lygyna ýüz tutmalydyr­lar.

Halkara bilim institu­tynyň habaryna görä, ­ABŞ-da sany  2018-201­9-njy okuw ýylynda ta­kmynan 1,1 million ad­am bolan  ýokary bili­mli ilatyň 5,5% -ini ­daşary ýurtly talypla­r düzýär.