Gresiýanyň indiki hepdeden serhetleri gaýtadan ýapmagy mümkin

Gresiýanyň indiki hepdeden serhetleri gaýtadan ýapmagy mümkin

Gresiýanyň indiki hepdeden COVID-19 ýokanjynyň sanynyň ýokarlanýandygy sebäpli daşary ýurtlular üçin serhetleri gaýtadan ýapmagy mümkin diýip, diýip “The Sun” neşiri habar berýär. Muny tourism.interfax.ru ýetirýär.

“1-nji iýulda Gresiýa serhetleri açandan soň, 100-den gowrak daşary ýurt syýahatçylary koronawirus barlagynda položitel netije berdiler. Ýurduň hökümeti indiki hepdeden Gresiýanyň gatnawlara ýene-de çäklendirme girizmeginiň mümkindigini belledi” – diýip, gazet ýazýar.
Çäklendirmeleriň duşenbe gününden girizilmegi mümkin. Ýurtda barlaryň we restoranlaryň inspeksiýalarynyň sanyny hem köpelderler. Ol ýerde koronawirusyň täze ýagdaýlarynyň sany artýar. Ýurduň ýolbaşçylygynda syýahatçylar pandemiýa döwründe, köplenç, howpsuzlyk boýunça talaplardan ýüz öwürýärler diýip hasaplaýarlar.
Gresiýanyň Saglygy goraýyş ministrliginde daşary ýurt syýahatçylarynyň arasynda koronawirusyň “alamatsyz” ýagdaýlary bilen bagly hem alada galýarlar. Ol ýerde syýahatçylygyň töwekgelçilik bilen baglydygyny, serhetleriň açylmagynyň netijesiniň bolsa üç hepdeden belli bolýandygyny aýdýarlar.
Öň, Gresiýa serhetleri Serbiýanyň syýahatçylary üçin ýapdy, sebäbi hut bu ýurduň syýahatçylarynda COVID-19 köp bellige alyndy.