Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleri koronawirusa garşy göreş meselesini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleri koronawirusa garşy göreş meselesini maslahatlaşdy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň daşary işler ministrleri Raşid Meredow hem-de Muhtar Tleuberdi pandemiýa garşy ählumumy göreşi alyp barmagyň maksatlarynda özara bähbitli hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar.

Söhbetdeşler söwda, ykdysady, tranzit we ulag, serhet we medeni-gumanitar ugurlarda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň güýçlendirilmegi bilen baglanyşykly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Ministrler iki ýurduň ähli ugurlardaky hyzmatdaşlygy güýçlendirmek islegini beýan etdiler. Şunuň bilen baglylykda, Daşary işler ministrleri sebitleýin we halkara häsiýetli esasy meselelerde Türkmenistanyň we Gazagystanyň pozisiýalarynyň we bähbitleriniň ýakyndygyny bellediler.

Mundan başga-da, Raşid Meredow we Muhtar Tleuberdi halkara arenada, şol sanda BMG we BSGG ýaly abraýly iri halkara guramalaryň çäklerinde hyzmatdaşlygyň ýagdaýyny ara alyp maslahatlaşdylar. Şu nukdaýnazardan, diplomatlar global epidemiýa meselesine degip geçdiler we koronawirusyň Türkmenistanyň we Gazagystanyň sosial-ykdysady ösüşine ýaramaz täsirine garşy göreşmek üçin görülýän çäreler barada iki taraplaýyn maglumat alyşdylar. Ministrler pandemiýa garşy ählumumy göreşi alyp barmak maksatlarynda özara bähbitli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegine we berkidilmegine gönükdirilen işjeň gatnaşyklaryň derwaýyslygyny hem nygtadylar.

Ýeri gelende belläp geçsek, 9-njy iýulda Gazagystanda koronawirus bilen kesellänleriň 53,021 sanysy ýüze çykardy, şolardan 35137 adam eýýäm bejerildi we 5-19-njy iýul aralygynda ýurtda ýene karantin çäreleri girizildi. Gazagystanyň lideriniň 13-nji iýulda koronawirus ýokançlygyndan aradan çykanlar üçin ýas güni diýip yglan edendigini bellemek gerek.

Mundan başga-da, 6-njy iýulda Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň hünärmenleriniň koronawirusyň aralaşmagyna garşy durmak boýunça ýakyndan ýardam bermek üçin Türkmenistana gelendigini ýatladýarys.