Toýota Corolla-nyň täze krossoweri tanyşdyryldy

Toýota Corolla-nyň täze krossoweri tanyşdyryldy

“Toyota” kompaniýasy täze “Toyota Corolla Cross” krossowerini resmi taýdan tanyşdyrdy. Dabara Taýlandda geçirildi. Bu ýurduň öz bähbidi, ýagny ýapon krossoweriniň ilki bilen ýerli bazara çykarylmagy bilen baglanyşykly. Toyota Corolla-nyň satuw geografiýasynyň kem-kemden giňemegine garaşylýar. Bu barada naavtotrasse.ru habar berýär.
Täze ýapon modeliniň tehniki aýratynlyklary-da mälim edildi. “Toyota Corolla Cross”-yň uzynlygy 2700 mm tiger binýady bilen bilelikde 4460 mm bolar. Şeýle-de bolsa, beýleki çeşmelere görä, bu modeliň ölçegleri has sada bolar. Bu bolsa öz gezeginde onuň “Nissan Kicks” we “Honda HR-V” bilen bäsleşjekdigini aňladýar.
Krossoweriň adaty sedanyň esasynda guruljakdygyna garamazdan, awtoulaglar tehniki enjamlaşdyrylyşy boýunça öz aralarynda tapawutlanarlar. Öndüriji “Corolla Cross” üçin esasy enjam hökmünde 1.8 litrlik «atmosferaly» hereketlendirijini niýetläpdir. Onuň 142 at güýjüne çenli kuwwaty bar. Awtoulagyň has gymmat wersiýalarynda ýapon krossoweriniň kapodynyň astynda kuwwaty 177 at güýjüne çenli ýetip bilýän 2 litrlik «atmosferaly» hereketlendiriji hem ýerleşdiriler. Modeliň saýlama wersiýalarynda Corolla Cross şol 1.8 litrlik «atmosferaly» hereketlendirijä esaslanýan gibrid gurluşa eýe bolar. Şol bir wagtyň özünde onuň iň ýokary kuwwaty 122 at güýji bilen çäklener.
Täze krossower sedanyň bortundaky enjamlaryň hemmesini-de alar. Bu, “Corolla Cross”-yň 9 dýuýmlyk duýgur ekranly planşeti, yzky kamerany, kondisioner ulgamyny, LED yşyklandyryşyny we sürüji üçin birnäçe “kömekçileri” aljakdygyny aňladýar.
Täze krossower şu ýylyň ahyrynda Taýland bazaryna çykar. Soň bolsa awtoulagyň satuwy Braziliýada başlar. “Corolla Cross”-yň ýene haýsy ýurtlarda peýda boljakdygy bolsa häzirlikçe belli däl.