Her bäşinji nemes kompaniýasy koronawirus sebäpli batyp biler

Her bäşinji nemes kompaniýasy koronawirus sebäpli batyp biler

GFR-nyň her bäşinji kompaniýasy COVID-19 sebäpli batyp galmakdan howatyrlanýarlar. Bu barada Reuters agentligi Ykdysady barlaglaryň institutynyň maglumatlaryna salgylanmak bilen habar berýär. Muny regnum.ru ýetirýär.
“Ýakyn aýlarda biz dargama tolkunynyň şaýady bolarys” – diýip, derňew işini alyp baryjy Ştefan Zauer aýdýar.

Şeýle ýagdaýlar esasan, hyzmatlar gullugynda ýüze çykar, bu pudagyň kompaniýalarynyň 27%-i pandemiýa bilen baglylykda ynjalyga galýarlar. Söwdada hereket etmegiň howply bolup biljekdigi barada firmalaryň 18%-i, senagatda 17%-i, gurluşykda – kompaniýalaryň diňe 2%-i habar berdi.
Institutyň hasaplamasy boýunça, syýahatçylyk edaralary (85%-i batmaklyk howpundan howatyrlanýarlar) we myhmanhana biznesleri (76%), şeýle-de restoranlar (67%) kyn ýagdaýa düşüp bilerler. Mundan başga-da, artistleriň, sazandalaryň we suratkeşleriň 55%-i, şeýle-de kruiz kompaniýalarynyň 50%-i we kinoönümçilik bilen bagly firmalaryň 48%-i pandemiýa bilen baglylykda özleriniň hereket etmesinden howatyrlanýarlar.
Ýatlap geçsek, nemes ykdysadyýetçileri nemes biznesine ýeten urgudan Germaniýa 2021-nji ýyldan ir dikelip bilmez diýip pikir edýärler. GFR-nyň söwda-senagat palatasynyň federal birleşiginiň maglumatlary boýunça, firmalaryň 77%-i söwda dolanyşygynyň peselmegine garaşýar, kompaniýalaryň diňe 17%-i koronawirus bilen göreş boýunça berk çäreleriň girizilmeginden öňki derejesine dolandylar.