Hytaýda 80 tonnadan gowrak altyn galp bolup çykdy

Hytaýda 80 tonnadan gowrak altyn galp bolup çykdy

Hytaýyň Wuhan Kingold Jewelry altyn gaýtadan işleýän kompaniýasynyň jemi agramy 83 tonna bolan altyny galp bolup çykdy diýip, Kaixin habar gullugy habar berýär, diýip Trend belleýär.
Habara görä, altyndyr öýdülen tokgalar mis ergininden ýasalyp, üsti altyn bilen örtülipdir. Kompaniýa 20 milliard ýuan (2,8 milliard dollar) kredit alyp, bu "altyn tokgalaryny" bank üçin girew hökmünde goýupdyr.
83 tonna altynyň Hytaýda ýyllyk önümçiliginiň 22 göterimine we bu gymmat bahaly metalyň umumy gorunyň 4 göterimine deňdigi bellenilýär. Iýun aýynyň başynda karz berijiler Kingoldy suda berdiler we PICC Property and Casualty döwlet ätiýaçlandyryş kompaniýasyndan öwezini dolmagy talap etdiler.
Wuhan Kingold Jewelry Merkezi Hytaýda iň uly altyn gaýtadan işleýän kompaniýa hasaplanýar. Ozal zawod döwlete degişlidi we Hytaýyň Halk azat ediş goşuny general Jia Jihunyň gözegçilik etmeginde ýöredilýärdi. Ýöne 2002-nji ýyldan başlap, ol paýdarlar jemgyýetine öwrüldi.