Kim Çen Yn Demirgazyk Koreýada koronawirusyň ýok bolmagyny düşündirdi

Kim Çen Yn Demirgazyk Koreýada koronawirusyň ýok bolmagyny düşündirdi

Demirgazyk Koreýa koronawirus ýokanjyny halkyň agzybirliginiň we Zähmet partiýasynyň MK-niň kömegi bilen ýurduň territoriýasyna gelmegine ýol bermezlik başartdy, diýip partiýanyň başlygy Kim Çen Yn aýdýar. Muny Merkezi telegraf agentligine salgylanmak bilen rbc.ru ýetirýär.
KHDR-nyň Döwlet geňeşiniň başlygy Kim Çen Yn Koreýanyň Zähmet partiýasynyň MK-niň syýasy edarasynyň giňeldilen mejlisine gatnaşyp, täze görnüşli koronawirusyň ýaýramagyna garşy hereket etmek boýunça çäreleri maslahatlaşmak bilen döwlete partiýanyň tagallalarynyň we halkyň hökümetiň ähli görkezmelerini doly derejede ýerine ýetirmeginiň kömegi bilen epidemiologik howpdan baş çykaryp bilendigini aýtdy.
Kim Çen Yn mejlisiň dowamynda tutuş dünýä boýunça ýurtlarda täze koronawirusyň ikinji ýaýrawynyň ýüze çykmagy bilen baglylykda “epidemiýa garşy uruşda hiç hili arkaýynlaşmazdan ýa-da gowşamazdan” hüşgärligi saklamagyň möhümdigini belledi.
Demirgazyk Koreýanyň hökümetiniň resmi maglumatlary boýunça, ýurtda koronawirus ýokanjy bilen kesellemegiň ýekeje ýagdaýy hem hasaba alynmady. Ýanwaryň ahyryndan bäri ýurtda keseliň ýaýrawyndan goranmak boýunça gyssagly çäreler kabul edildi, ýagny serhetler ýapyldy, mekdepleriň işi bes edildi we umumy milli karantin girizildi.