Rosawiasiýa halkara uçuşlara gadaganlygy 1-nji awgusta çenli uzaltdy

Rosawiasiýa halkara uçuşlara gadaganlygy 1-nji awgusta çenli uzaltdy

Howa ýollary ulagynyň federal agentligi (Rosawiasiýa) daşary ýurtlaryň Russiýa gitmegine gadaganlygy 31-nji iýuly hem hasaba goşmak bilen şoňa çenli uzaltdy. Bu barada Domodedowoda we S7 awiakompaniýasynda habar berildi. Muny ria.ru ýetirýär.
Martyň ahyryndan bäri şeýle resminamalar her aý çykarylýar. Ýazda hökümet koronawirus pandemiýasy sebäpli yzygiderli halkara we hususy gatnawlary saklady, bu bolsa diňe bir girişiň däl-de, eýsem, ýurtdan çykyşyň hem gadagandygyny aňladýar. Bu diňe çykyş gatnawlaryna, şeýle-de ýük, poçta, sanitar we ynsanperwer gatnawlaryna, tehniki hyzmat üçin boş uçarlaryň gatnawyna, ýurduň territoriýasynda üstüni dolmak üçin (ekipažyň çalşyrylmagy) gonuş bilen tranzit uçuşlara we hökümetiň aýratyn karary boýunça uçuşlara degişli däl. Neşiriň söhbetdeşleriniň aýtmagyna görä, halkara aragatnaşygy açmak barada karara gelnende, Rosawiasiýa täze habar çykarar.
Belläp geçsek, 8-nji iýuna çenli raýatlara RF-dan çykmaga rugsat berilmedi. Soňra hökümet iş maksatlary bilen, ýarawsyz garyndaşlara seretmek üçin, bejergi ýa-da bilim almak üçin daşary ýurtlara çykmaga rugsat berdi.
Öň, ulag we aragatnaşyk ministri Ýewgeniý Ditrih ilkinji nobatda içki gatnawlaryň howpsuzlygyna göz ýetirmegiň gerekdigini we diňe şondan soň serhetleri açmalydygyny aýtdy. Iýunda Rosawiasiýanyň ýolbaşçysy Aleksandr Neradko hökümete daşary ýurtlara uçuşlary dikeltmek boýunça meýilnama hödürledi. Onuň pikiriçe, GDA döwletlerinden başlamak bolýar, soňra epidemiologik ýagdaýa baglylykda beýleki ýurtlary hem goşmak bolar. Häzirlikçe onuň öňe süren başlangyjy goldanma eýe bolmady.