Türkmenistan we Beýik Britaniýa Durnukly ykdysady ösüşi ýokarlandyrmak boýunça Ähtnama gol çekdiler

Türkmenistan we Beýik Britaniýa Durnukly ykdysady ösüşi ýokarlandyrmak boýunça Ähtnama gol çekdiler

Türkmenistanyň Hökümeti bilen Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda Durnukly ykdysady ösüşi ýokarlandyrmak barada özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekildi.
Degişli resminama Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministri E.Annamuhammedow Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Hýu Stenli Filpott bilen geçiren duşuşygynda gol çekdiler. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berýär.
Işjeň ýagdaýda geçirilen gepleşikleriň dowamynda taraplar iki ýurduň özarabähbitli ikitaraplaýyn söwda-ykdysady gatnaşyklary bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de ileri tutulýan ugurlar, şol sanda maliýeleşdirmek we maýa goýum boýunça hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri barada bellenilip geçildi.