Mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy tassyklanyldy

Mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy tassyklanyldy

Türkmenistanda çaganyň irki ösüşini we mekdebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020 — 2025-nji ýyllarda mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy hem-de şu maksatnamany durmuşa geçirmegiň meýilnamasy tassyklanyldy. Degişli Karara Türkmenistanyň Prezidenti hökümet mejlisiniň barşynda gol çekdi.
Bu resminama Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe mekdebe çenli çagalar edaralarynyň işini has-da kämilleşdirmek, körpelere bilim we terbiýe bermegiň hilini ýokarlandyrmak, olaryň irki ýaşdan başlap, beden, akyl we ruhy-ahlak taýdan sazlaşykly ösüşini we mekdebe taýýarlygyny üpjün etmek maksady bilen kabul edildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň belleýşi ýaly, ýaş nesilleri halkymyzyň ruhy-ahlak gymmatlyklarynyň ruhunda terbiýelemek häzirki döwürde öňde durýan möhüm wezipeleriň biridir.
Türkmenistan çagalaryň doly derejeli hem-de sazlaşykly ösüşi bilen baglanyşykly meselelere jogapkärçilikli çemeleşýär we olaryň hukuklaryny we bähbitlerini goramagy jemgyýetiň hem-de döwletimiziň esasy aladasy hökmünde yglan etdi.