Hytaý nebitiň importuny 2020-nji ýylda 2% artdyrar

Hytaý nebitiň importuny 2020-nji ýylda 2% artdyrar

Hytaýdan nebitiň importy şu ýylda çig mala bahalaryň peselmeginiň çäklerinde, takmynan, 2% artar. 
China National Petroleum Corporation (CNPC) hytaý nebit kompaniýasy bilen bagly analitik merkeziniň maglumatlary boýunça, şol bir wagtda nebiti sarp edijilik hem 1-2% ýokarlanar.
Analitikler HHR-de nebit önümlerine bolan isleg 2000-nji ýyldan bäri ilkinji gezek 5% kemeler diýip çaklaýarlar, sebäbi koronawirus pandemiýasy senagat kärhanalarynyň ýapylmagyna we hereketiň çäklendirilmegine getirdi.
Çaklamalara laýyklykda, Hytaýda tebigy gazyň sarp edijiligi 3% ýokarlanar we 313,5 mlrd kubometre ýeter, ýöne bu soňky ýigrimi ýylyň içinde iň pes ösüş bolar.
News.ru Hytaýda senagat kärhanalarynyň 99,1% işe başlandyklaryny hem habar berdi. Işe dolanyp baran işgärleriň möçberi 94,5%-e barabar boldy. Bu görkeziji kadaly derejä ýetdi diýlip, respublikanyň hökümetinde bellenilýär. Häzir senagatçylyk işleriniň depgini güýçlenýär. 
Belläp geçsek, Hytaý dünýäde göwrümi boýunça nebiti ikinji orundaky sarp ediji hasaplanylýar. Öň, Hytaýda nebite bolan islegiň tas çökgünlikden öňündäki derejä barandygy we käbir hasaplamalar boýunça, häzirki wagtda bir gije-gündizde 13 million barrele barabardygy habar berildi. Bu 2019-njy ýylyň maýyndaky bilen deňeşdirilende 400 müň barrel azdyr.