Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki şertlerde ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň möhüm wezipelerini kesgitledi

Gurbanguly Berdimuhamedow häzirki şertlerde ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň möhüm wezipelerini kesgitledi

Türkmenistanyň Prezidenti durnukly ykdysady ösüş boýunça geçiren iş maslahatynyň dowamynda ýakyn geljek üçin ykdysadyýetimiziň esasy pudaklarynyň öňünde durýan möhüm wezipelere ünsi çekdi.
Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, häzirki döwürde halkara ýolagçy we ýük gatnawlaryna çäklendirmeler girizildi. Bu bolsa ulag we kommunikasiýa toplumynyň kärhanalarynyň esasy ykdysady görkezijilerine ýaramaz täsir edýär. Munuň özi pudagyň geljekki ösüşine bolan ýaramaz täsirleri peseltmek üçin gyssagly çäreleriň görülmegini talap edýär diýip, milli Liderimiz aýtdy.
Pudagyň bank karzlaryny, salgytlary we maýa goýumlaryny tölemegiň möhletlerine gaýtadan seretmek we gysga wagtda teklipleri taýýarlamak ähmiýetli çäreleriň hatarynda görkezildi.
Şeýle hem ähli pudaklara öňdebaryjy usullary we sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň hasabyna düzümleriň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek bilen baglanyşykly meseleleri berk gözegçilikde saklamak babatda birnäçe tabşyryklar berildi.
Hojalyk hasaplaşygynda işleýän ministrlikler we pudak edaralary garamagyndaky edara-kärhanalary öz serişdeleriniň hasabyna, býujetden maliýeleşdirilýän ministrlikler we pudak edaralary bolsa, şu ýyl üçin bölünip berlen we býujetden daşary serişdeleriň hasabyna saklamagy göz öňünde tutmalydyr diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow belledi.