2021-nji ýylyň Döwlet býujetinde esasy maýa goýumlar durmuş düzümini ösdürmäge gönükdiriler

2021-nji ýylyň Döwlet býujetinde esasy maýa goýumlar durmuş düzümini ösdürmäge gönükdiriler

Türkmenistanyň Prezidentiniň durnukly ykdysady ösüş boýunça geçiren iş maslahatynda wise-premýer G.Müşşikow 2021-nji ýyl üçin Döwlet býujetiniň taslamasyny işläp taýýarlamak boýunça ýurdumyzyň bank-maliýe ulgamynyň durmuşa geçirýän toplumlaýyn çäreleri barada hasabat berdi.
Bellenilişi ýaly, baş maliýe meýilnamasynyň taslamasyny taýýarlamak döwlet Baştutanymyzyň görkezmeleri nazara alnyp hem-de pudaklary döwrebaplaşdyrmagyň we özgertmegiň degişli maksatnamalarynyň ýerine ýetirilişine geçirilen seljermäniň esasynda alnyp barylýar. Döwlet býujetinde maýa goýumlaryň köp möçberlerini durmuş düzüminiň ösdürilmegine, ilkinji nobatda bolsa, saglygy goraýşyň, bilimiň kämilleşdirilmegine, halkymyzyň abadançylyk derejesiniň ýokarlanmagyna gönükdirmek meýilleşdirilýär.
Geçen ýyllarda bolşy ýaly, bu strategiki taýdan möhüm resminamanyň taslamasy taýýarlananda anyk mümkinçilikleriň geljek üçin seljerme çaklamalarynyň göz öňünde tutulmagy wajypdyr diýip, milli Liderimiz belledi. Döwlet Baştutanymyz onda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşi, önümçiligiň girdejiligini ýokarlandyrmak, maýa goýum mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak üçin ähli çäreleriň göz öňünde tutulmalydygyny tabşyrdy.
Gurbanguly Berdimuhamedow dünýä ykdysadyýetindäki ýagdaýyň çylşyrymly bolmagynda galýandygyna ünsi çekdi. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň durnukly ösüşiniň saklanmagynyň wajypdygyny belledi. Pudaklaryň döwrebaplaşdyrylmagyna, zerur bolmadyk çykdajylaryň azaldylmagyna, maliýe ulgamynyň durnuklaşdyrylmagyna we ýurdumyzyň maýa goýum işjeňliginiň saklanmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidir diýip, döwlet Baştutany aýtdy.