Ispaniýa syýahatçylyk möwsümini iýunyň ahyrynda işe girizmegi meýilleşdirýär

Ispaniýa syýahatçylyk möwsümini iýunyň ahyrynda işe girizmegi meýilleşdirýär

Ispaniýanyň ulag-aragatnaşyk ministri Hose Luis Abalos ýurtda syýahatçylyk möwsümini iýunyň ahyryna çenli dikeltmegiň meýilleşdirilýändigini habar berdi, muny m24.ru ýetirýär.
“Men iýunyň ahyryndan biz syýahatçylyk işine başlarys diýip umyt edýärin” – diýip, edaranyň ýolbaşçysy aýdýar. Onuň aýtmagyna görä, bu ýurdy “saglyk üçin howpsuz nukdaýnazaryndan” has özüne çekiji etmekde gerek.
Mundan başga-da, şu aýda ispan hökümeti koronawirusyň ýaýramak howpy bilen bagly çäklendirmeleri ýuwaş-ýuwaşdan aýyrar. Döwletiň territoriýasynda 15-nji maýdan 24-nji maý aralygynda gelýän ähli daşary ýurt raýatlary üçin hökmany iki hepdelik karantin girizilipdi. Abalos iýunda ýurduň territoriýasyna gelýänleriň geçmeli bolan iki hepdelik karantinini hem ýatyrmagyň meýilleşdirilýändigini belledi.
Öň, Ispaniýada koronawirusdan ýogalanlaryň 3,2 müňden gowrak garyndaşlarynyň bähbitleri ugrunda çykyş edýän aklawjylar topary Ýokary kazyýete arza berdiler. Olar hökümet agzalaryny COVID-19 bilen göreşde wagtynda girizilmedik çärelerde aýypladylar.
12-nji maýda Gresiýanyň hökümeti syýahatçylyk möwsümini açmagyň şertlerini agzady we ony işe girizmegiň meýilnamasyny hödürledi. Ýurda gelýän ähli syýahatçylar uçara münmezinden ozal koronawirusyň ýokdugyna şaýatlyk edýän we uçuşdan öň 72 sagatdan giç edilmedik lukmançylyk kepilnamasyny görkezmeli.
Öň, italiýanyň hökümeti hem ýurdy syýahatçylar üçin iýunda açyp başlamagy meýilleşdirýändigini habar berdi. Epidemiologik ýagdaýy oňaýly bolanda 3-nji iýundan ÝB-niň we Şengen ylalaşygynyň ýurtlarynyň içindäki gatnawlar mümkin bolar. Iki hepdelik karantin ýurda gelýänler üçin ýatyrylar.