Angliýada APL-nyň baýrak gowşurylyş dabarasyny geçirmegi meýilleşdirýärler

Angliýada APL-nyň baýrak gowşurylyş dabarasyny geçirmegi meýilleşdirýärler

Angliýanyň Premýer-ligasynyň ýerine ýetiriji müdiri Riçard Masters liganyň ýolbaşçylygynyň ýeňijä baýragy gowşurylyş dabarasyny geçirmek pikirinden ýüz döndürmek islemeýändigini habar berdi.
“Eger-de bu zatlaryň ählisi mümkin bolsa, onda baýragyň gowşurylyş dabarasyny geçirmek gowy bolardy. Biz mümkin boldugyndan oýunçylara we ähli topara olaryň şuňa ýetmek üçin çeken zähmetleriniň netijesinde bu pursatdan lezzet alar ýaly mümkinçilik döredip bermek isleýäris. Eger-de bu howpsuzlyga howp salmasa, biz muny etmäge synanyşarys” – diýip, championat.com Mastersiň sözlerini getirýär.
Angliýanyň çempionaty hem dünýädäki tas ähli turnirler ýaly mart aýynda COVID-19 ýaýrawy sebäpli saklanyldy. Soň liga häzirki möwsümi tamamlajakdygyny duýdurdy. Häzirki wagtda ony dikeltmegiň taslamasy işlenilip düzülýär. Çak edilişine görä, toparlar öz meýdançalaryndaky oýunlary özleriniň stadionlarynda geçirerler. Şeýle ýagdaýda jemleýji oýunda “Enfildde” “Liwerpulyň” kubok götermegi ähtimal, ýöne duşuşykda tomaşaçylar bolmaz. Turnir tablisasynda “Liwerpul” 25 utuk bilen “Mançester Sitiden” öňe geçýär. Ol 1990-njy ýyldan bäri ilkinji gezek özüni Angliýanyň çempiony diýip yglan eder.
Royal Jewellers kompaniýasy tarapyndan döredilen Premýer-liganyň kubogynyň agramy 25 kg, onuň ölçegi beýikligine 76 sm, ini 43 sm we çuňlugy 25 sm. Öň, Angliýanyň Premýer-ligasynyň klublary türgenleşik prosesini 19-njy maýdan dowam etdirmek pikirini biragyzdan goldadylar.