ABŞ gipersesli raketalary yzarlamak üçin hemra döreder

ABŞ gipersesli raketalary yzarlamak üçin hemra döreder

ABŞ-nyň Space Development Agency (SDA) kosmiki önümler agentligi ýer orbitasynyň töwereginde atmosferada gipersesli raketalaryň hereketini yzarlamaga mümkinçilik berjek hemralar toplumyny ýerleşdirmekçi bolýar. Bu barada newdaynews.ru habar berýär. Birinji tapgyrda şeýle enjamlaryň sekiz sanysy gurlar. Çak edilişine görä, täze ulgamyň birinji hemralary orbita eýýäm 2022-nji ýylda çykarylar.
SDA-nyň tehniki jaýyna salgylansak, bu gözegçiligi alyp baryjy enjamlar gözýetimiň giň burçly kamerasy we ýüze çykarmak işiniň infragyzyl ulgamy bilen üpjün edilmeli. Hemralar özaralarynda baglanyşygy saklamaly we 2022-nji ýylda ýaýbaňlandyryljak öýjükli hemra torunyň enjamlary bilen maglumatlary alyş-çalyş etmeli.
Täze hemralar toplumy täze amerikan gorag ulgamynyň bir bölegi bolar. Hemralary orbita çykarmak boýunça meýilnamany durmuşa geçirmek işi 2024-nji ýyla meýilleşdirilen. Jemi 150 enjam goýberiler.
2018-nji ýylyň ahyrynda işläp düzmek we derňew geçirmek boýunça ABŞ-nyň goranmak ministriniň orunbasary Maýkl Griffin gipersesli raketalardan goranmagyň täze ulgamynyň radiolokasion ulgamynyň düýpli kämilleşdirilmegini, şeýle-de ulanyşa täze kosmiki hemralaryň girizilmegini talap edýändigini mälim etdi.