Aşgabatda Konstitusiýa we ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat geçirildi

Aşgabatda Konstitusiýa we ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli maslahat geçirildi

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününiň öň ýanynda ýurdumyzyň Mejlisi Daşary işler ministrligi bilen bilelikde «Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Konstitusiýasy we Türkmenistanyň Döwlet baýdagy: döwletlilik, adalatlylyk, parahatçylyk we ösüş» atly ylmy-amaly maslahat geçirdi.
Paýtagtymyzdaky Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde geçirilen maslahat Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlandy.
Çykyşlarda Esasy Kanunymyzyň bilim ulgamyny ösdürmekde, döwlet taglymatyny, syýasy köpdürlüligi hem-de köppartiýalylygy kemala getirmekde eýeleýän orny, şeýle hem hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan yzygiderli durmuşa geçirilýän durmuş-ykdysady strategiýanyň we ylmy-tehniki syýasatyň esasy ugurlary beýan edildi.
Maslahatyň dowamynda BMG-niň Baş sekretarynyň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili, BMG-niň Merkezi Aziýa üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit merkeziniň baştutany N.German, BMG-niň Türkmenistandaky hemişelik utgaşdyryjysy Ý.Panowa, Owganystan Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi N.Alihil dagy çykyş edip, ýurdumyzyň daşary syýasat strategiýasynyň durmuşa geçirilişine ýokary baha berdiler.