Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň hyzmatdaşlygynyň san maglumatlaryny aýtdy

  • 12.06.2024 02:11
  • 12055
Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň hyzmatdaşlygynyň san maglumatlaryny aýtdy

11-nji iýunda Aşgabatda Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda geçirilen türkmen-koreý işewürler maslahatynda Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow iki ýurduň hyzmatdaşlygynyň netijeleri barada çykyş etdi.

Gurbanguly Berdimuhamedowyň belleýşi ýaly, häzirki wagtda Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasynda dürli ugurlar boýunça 105 resminama gol çekildi. Şolardan 26-sy döwletara we hökümetara resminamalar, 79-sy bolsa pudagara resminamalar bolup durýar. Iki ýurduň arasynda alnyp barylýan netijeli söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk soňky ýyllarda has hem berkeýär. Türkmenistanda Koreýanyň maýasynyň gatnaşmagynda 13 sany kärhana hasaba alyndy diýip, Halk Maslahatynyň Başlygy kanagatlanma bilen belledi.
Häzirki wagta çenli Türkmenistanda koreý kompaniýalarynyň gatnaşmagynda umumy bahasy 11 milliard amerikan dollaryndan gowrak bolan 14 sany maýa goýum taslamasy bar.  Olaryň hatarynda: «Galkynyş» gaz käninde gazy kükürtden arassalaýan zawodyň  gurluşygy; Gyýanlyda polietilen we polipropilen öndürýän gaz himiýa toplumynyň gurluşygy; Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň döwrebap ýagdaýa getirilmegi; «Hyundai» kysymly 1 müň 630 awtobusyň we 300 sany taksi ýeňil awtoulagynyň satyn alynmagy ýaly iri taslamalary görkezmek bolar. Şonuň bilen birlikde, «Koryo» gämigurluşyk senagaty tehnologiýa kärhanasynyň gatnaşmagynda «Balkan» gämigurluşyk we abatlaýyş zawodynda 2 sany gury ýük gämileriniň gurluşygy hem alnyp barylýar.


düýn 16:46
8526

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
16666

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
2542

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
9974

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...