Şu gün Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlanýar

  • 10.06.2024 08:09
  • 11598
Şu gün Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň Türkmenistana döwlet sapary başlanýar

10-11-nji iýunda Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Ýun Sok Ýol Türkmenistana döwlet saparyny amala aşyrar. Bu sapar Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň 2019-njy ýyldan soňky bäş ýylyň dowamynda ýurdumyza ilkinji döwlet saparydyr.

Türkmenistan bilen Koreýa Respublikasynyň arasyndaky aýratyn gatnaşyklaryň kökleri gadymyýete uzaýar we özara taryhy alyşmalar bilen häsiýetlendirilýär. Türkmenistan Ýewraziýa yklymynda ulag-logistika merkezi hökmünde Günorta Koreýa bilen maýa goýumlar, tehnologiýalar we infrastruktura ýaly geljekki ösüş üçin möhüm ugurlarda hyzmatdaşlyk etmekde ähli mümkinçiliklere eýedir.
2022-nji ýylyň noýabrynda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Koreýa Respublikasyna amala aşyran resmi sapary özara bähbitli hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de çuňlaşdyrmaga we ösdürmäge ýardam berýän ýokary derejedäki gatnaşyklaryň işjeňleşdirilýändiginiň aýdyň güwäsi boldy.
Häzirki wagtda koreý kompaniýalarynyň birnäçesi Türkmenistanda infrastruktura taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine, şol sanda gaz känlerini özleşdirmek, senagat kärhanalaryny gurmak işlerine gatnaşýarlar. Ýurduň beýleki kompaniýalary hem şeýle taslamalara gatnaşmaga uly gyzyklanma bildirýärler. Türkmen tarapy şu gezekki saparyň iki ýurduň arasyndaky işewürlik hyzmatdaşlygyny ösdürmek babatda goşmaça mümkinçilikleri açjakdygyna ynam bildirýär.
Halkara ýagdaýlaryň häzirki şertlerinde türkmen we koreý taraplarynyň öňünde-de köp sanly mümkinçilikler, şol sanda “ýaşyl” ösüş we sanly özgertmeler bilen baglanyşykly mümkinçilikler açylýar. Häzirki wagtda döwrüň wehimlerini täze mümkinçiliklere öwürmek üçin, ilkinji nobatda, raýdaşlygyň hem-de hyzmatdaşlygyň zerurdygy ähli döwürlerdäkiden has ýiti duýulýar. Şoňa görä, jenap Prezident Ýun Sok Ýoluň saparynyň çäklerinde Türkmenistany we Koreýa Respublikasyny mundan beýläk-de ösdürmäge gönükdirilen meseleleri ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär. Hususan-da, energetika, “akylly” şäherler ýaly möhüm hem-de geljegi uly ugurlara garamak göz öňünde tutulýar.
Jenap Ýun Sok Ýol Koreýa Respublikasynyň Prezidenti wezipesine girişen pursadyndan başlap Günorta Koreýany “esasy ählumumy döwlete” öwürmek maksady bilen, Ýer ýüzünde parahatçylyga hem-de gülläp ösüşe ýardam bermekde işjeň orny eýeleýär. Jenap Ýun Sok Ýoluň başlyklyk etmeginde şu ýylyň maýynda Seulda emeli aň boýunça ikinji bütindünýä sammiti, geçen hepdede bolsa “Koreýa Respublikasy — Afrika” sammiti geçirildi.


şu gün 14:29
2179

Arkadag şäherinde Medeniýet hepdeligi-2024 badalga alýar

22-27-nji iýunda Arkadag şäheri Medeniýet hepdeligi - 2024-üň esasy çäreleriniň geçirilýän merkezine öwrüler. Şu ýyl hepdelik Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllyk ýubileýine, şeýle hem Arkadag şäheriniň döredilmeginiň...

şu gün 09:08
2265

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Zimbabweniň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy bilen duşuşdy

20-nji iýunda Aşgabatda Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa öz ýurdunyň wekiliýetine ýolbaşçylyk edip Türkmenistana gelen Zimbabwe Respublikasynyň Parlamentiniň Ýokarky palatasynyň Başlygy hanym Mabel Çinomona bilen duşuşdy...

şu gün 09:05
1286

Türkmenistanda Bolgariýanyň ilçisi işe başlady

20-nji iýunda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Bolgariýa Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruslan Stoýanowdan ynanç hatyny...

şu gün 08:59
4675

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy O.Kononenkony doglan güni bilen gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça «Roskosmos» döwlet korporasiýasynyň tälimçi-kosmonawt-synagçysy...