Hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara Türkmen-saud toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

  • 02.06.2024 01:33
  • 2714
Hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara Türkmen-saud toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

29-njy maýda Er-Riýadda geçirilen Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň 7-nji mejlisiniň barşynda öň gazanylan ylalaşyklary durmuşa geçirmek meseleleri maslahatlaşyldy we geljegi uly taslamalar boýunça çözgütleri kabul edildi.

Iki ýurduň wekiliýetlerine toparyň başlyklary ýolbaşçylyk etdi: türkmen tarapyndan – Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Amanow, saud tarapyndan – Saud Arabystanynyň maýa goýumlar ministri Halid Al-Falih.
Türkmen wekiliýetiniň düzümine şeýle hem Döwlet ministri – “Türkmengaz” döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew, Türkmenistanyň Daşary ykdysady iş bankynyň başlygy R.Jepbarow, maliýe we ykdysadyýet ministriniň orunbasary B.Ýalakow, beýleki döwlet düzümleriniň ýolbaşçylary we wekilleri girdiler.
Duşuşygyň barşynda iki ýurduň arasyndaky söwda amallaryny we maýa goýumlaryny berkitjek geljegi uly birnäçe taslamalar boýunça gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişi, durnukly üpjünçilik zynjyrlaryny üpjün etmek üçin hyzmatdaşlyk, ulaglary, üstaşyr ugurlary birleşdirmek, energiýa howpsuzlygy boýunça pikir alşyldy.
Taraplar şeýle hem eksport-import harytlarynyň möçberini artdyrmaga gönükdirilen teklipleri beýan etdiler.
Duşuşygyň jemleri boýunça Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-saud toparynyň 7-nji mejlisiniň Beýannamasy kabul edildi.
Mundan öňki, hökümetara türkmen-saud toparynyň 6-njy mejlisi 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilipdi.


düýn 19:57
2066

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

düýn 19:44
3285

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

düýn 19:36
6032

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

düýn 19:22
3182

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...